Amillennialisme 

Wie is Hulle, wat glo hulle en hoekom glo hulle so?

Die sienswyse van Amillennialisme wat direk deur suiwer eksegese gestaaf word.

Die feit is, dat die Amillenniale posisie, was die predominante eskatologiese sienswyse van die Christendom sedert die dae van Augustine. Dit is die posisie wat gehou word deur die meerderheid van die Hervormers en Lutherse teoloë, en dan ook so bely word in al die Hervormde en Lutherse belydenisse hetsy dit Gereformeerde Baptiste of ander Gereformeerdes is. Die rede hoekom lidmate so gou in die opraping en in ʼn aardse Koninkryk vir die Jode glo is omdat dit so gepromoveer word en die lidmate nie die eskatologiese verskille geleer word nie. Lidmate neem baie keer “onskuldig” deel aan bv. Geestelike oorlogvoering sonder om te besef dat hulle besig is met onbybelse praktyke.

Maar man, dit is lekker om so in beheer te wees van die geestelike ruimte. Dit is dan so dat dit van die uiterste belang is dat katkisante en lidmate geleer word wat die Bybel sê en nie die populêre sienswyse met sy wandade aanhang nie. Dit is die kerk se plig om te verhinder dat lidmate die breë weg vat na ander evangelies toe. Dit is my sienswyse met ondervinding dat lidmate weet nie die kosbaarheid van die soetheid van Gereformeerde teologie wat hulle besit, maar nie ken nie. Leer hulle die Vyf Solas en die Dordtse Leerstelling en hoe om die Bybel reg te interpreteer dan sal hulle nie na ander weivelde gaan met suur gras en vrot druiwe nie. Daar is ʼn tafel van spyse van gereformeerdheid gedek wat heuning bevat maar ons gaan waar drek opgedien word.

Ware spiritualiteit lê in gereformeerdheid, terug na die lering van die Apostels en Jesus Christus se hoeksteen. Hierdie Post Moderne eeu het niks nuuts op sy tafel wat vir die Kerk enigsins geestelike bydraes kan maak nie.

Die Institute of Reformed Theological Training van Nederland sê die volgende:

“In Zimbabwe werden ds. Arjan de Visser en ds. Gerrit Riemer uitgenodigd om een seminar te geven aan de predikanten van de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP). Een kerkgenootschap met imposante kerkhistorische wortels (Schotland en Zuid-Afrika). Zij wilden de Gereformeerde identiteit van hun kerken versterken en beter leren verstaan. En waarom? Om staande te blijven in de orkaan (‘hurricane’) van pentecostal-achtige bewegingen en stromingen. Concreet: hoe houd je de jeugd (en niet alleen de jeugd) van de kerk tegen om gehoor te geven aan het verleidelijke lied der ‘charismatische’ Sirenen, de bekoorlijkheid van een Prosperity-Gospel, de beleving van ‘second blessing’ , het spreken in tongen en de speciale doop met de Heilige Geest? Ondanks hun prachtige koren (wij hoorden een schitterende vertolking van het ‘Halleluya’ van Händel) en hun (in onze ogen) levende en swingende liturgie, kunnen de CCAP liturgisch de concurrentie met het nog vrolijker liturgische repertoire van veel andere Protestantse groeperingen niet aan. Maar vooral: het aanbod in veel andere kerken is zo toegesneden op menselijke verlangens – zo vergelijkbaar ook met het streven en het rendement van traditionele Afrikaanse religie. Hoe blijf je in die storm nou staan met je Gereformeerde boodschap van Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. Solus Christus, Sola Deo Gloria.” 

Ons kan saam met Kim Riddelbarger sê dat ons sienswyse is Hervormde Amillennialisme. Hervormde eskatologie argumenteer vir ʼn huidige millenniale manifes, in die huidige regering van Christus in die Hemel. Ons staan in die Hollandse Hervormde skool en die verlossings-historiese tydperk van Gerhardus Vos, Herman Ridderbos, Anthony Hoekema, Cornelius Venema, en Meredith G. Kline. Pre- en Postmillennialisme het nog geen noemenswaardige teoloë opgelewer nie asook geen Charismatiese teoloë nie.

Amillennialisme volhou dat die beloftes gemaak aan Israel, David, en Abraham in die Ou Testament is vervul deur Jesus Christus en sy Kerk gedurende die teenswoordige tyd. Die millennium is die periode van die tyd tussen die twee komste van ons Here met die duisendjaar van Openbaring 20 die simbool van die hele tydperk van die Kerk van die 1 ste na die 2 de en finale koms van Jesus Christus.

Satan was gebind deur Christus se oorwinning oor hom op die kruis en die leë graf. Die gevolge van die oorwinning is nog steeds in werking vanweë dit teenwoordigheid van die Koninkryk d.m.v. die prediking van die evangelie. Deur die verspreiding van die evangelie, is Satan nie meer vry om nasies te mislei nie. Christus regeer huidig in die hemel gedurende die hele tydperk tussen Christus se eerste en tweede koms. By die einde van die millenniale tydperk, word Satan losgelaat, ʼn groot afvalligheid breek uit, die algemene opstanding vind plaas, Jesus Christus kom terug in die finale oordeel vir alle mense, en hy skep ʼn nuwe aarde en hemel op die aarde. Sien die Eskatologiese diagramme oor Amillennialisme vir beter begrip. http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=16

Openbaring 12

Indien ons Openbaring 12 in die lig van Amillennialisme sien en begryp dan besit ons ʼn openbaring wat alle ander sienswyses begrawe as ʼn “ander evangelie” wat die Skrif nie en nooit sal onderskraag nie en die Apostels verbaas sal staan oor wat die mens kan opdis. Weereens: daar is geen nuwe openbaring as die vervulling van alle profesieë in Christus. Openbaring 12 beskryf die hele evangelie, vanaf die historiese voorbereiding van die koms van die Messias deur die eeue heen en dan die geboorte van Christus, sy kruisiging, sy opvaring na die hemel en die verslane vyand Satan deur die kruisdood. Dan die verslane Satan wat nou die kerk vervolg en allerhande strominge uit sy mond, al die sataniese haat wat teen die kerk is, soos antichristelike leerstellings en vervolging van die kerk. Die futuriste en literaliste, kan nie die vrou en die duiwelse vloed as geestelik sien nie. Dat die vrou ʼn simbool is so ook die vloed. Tog ontken hulle dat Openbaring simbolies en geestelike is, want erken hulle dit, dan word al hulle teorieë afgetakel. Sien die artikel oor Die Vrou en die Draak: http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=category&id=22:openbaring-geestelike-begrip&Itemid=8&layout=default

Die Binding van Satan

Die binding van die sterk man en die duiwel wat soos ʼn bliksemstraal uit die hemel uit val wanneer Jesus sy dissipels uitstuur om te preek en die demone uitdryf wys wat op die kruis gaan gebeur. Die oorwinning oor Satan en sy magte. Die binding van Satan is in die sin, dat hy nie meer die regverdiges kan aankla of seermaak nie vanweë hulle stand in Jesus as verlostes.

Durham sê die volgende: “But do you realize that Jesus Himself viewed Satan as definitively bound by virtue of the inbreaking of the kingdom of God among men at His incarnation? See how Jesus reasons with his foes in…”

Mat 12:28 Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom.

Mat 12:29 Of hoe kan iemand in die huis van ‘n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof.

Die evangelie kan sonder verhindering van Satan se magte gepreek word en hy kan nie meer verhinder dat sy kinders van die duister na die lig toe kan gaan nie. Hy kan ons nog vervolg soos Openbaring 12, maar hy is beperk en kan net doen wat Christus hom toelaat. Direk na die sondeval is die Proto Evangelie, die eerste evangelie boodskap deur God self uitgespreek in Genesis 3:15 en in die vervulling daarvan is die Satan se kop vermorsel deur Jesus Christus, maar nie sonder Sy eie lyding, dood en opstanding nie. Eva het die woorde geglo want sy het daarna die Messias verwag in Abel maar die vervolger van die Vrou (Israel die Ou Testamentiese Kerk) het hom gedood maar die volgende saad, Set (aangestelde een) het sy die naam gegee in die geloof dat in Set se nageslag die beloofde Messias gebore sal word.

(Gen. 3:15) En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Die finale oorlogvoering is gedoen, dit is voltooi het Christus gesê, en die Satan en sy strategieë geopenbaar.

Col 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael, 

Vir Job kon Satan nog aankla en voor God verskyn maar op die kruis is hy neergewerp.

(Rev 12:10) Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

Col 2:15 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Daar is dus geen plek vir ʼn geestelike oorlogvoering nie, of binding van Satan nie, want ons het nie reg om in die geestelike te beweeg nie. Ons het ʼn volmaakte Mediator,Profeet, Koning en Priester wat vervul is in Jesus. Solus Christos. Geen nuwe openbaring, profesieë is skriftuurlik nie want dit is byvoeging van die Bybel. Sola Scriptura. Geeneen sal enige eer kry vir bydrae by die werk wat Christus gedoen het, soos die “New Age” Apostels beweer. Aan God alleen die eer. Soli Deo Gloria. Geen werke deur mens nie maar Sola Fide deur geloof alleen en deur genade alleen. Sola Gratia. Sien artikel DIE 5 SOLAS.

http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=category&id=5%3Aafrikaans&Itemid=8&layout=default&limitstart=40

Dit is godslasterlik hoe voorstanders van postmillennialisme sê dat Christus se kruisiging was onvoldoende en dat die kerk moet dit aanvul deur die Koninkryk te vestig met superior werke as wat Christus gedoen het.

Die skematiese voorstelling van al die sienswyses kan gesien word by die Eskatologiese diagramme. Sien ook die eksegese van Openbaring 12.

http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=16

Meer oor Amillennialisme:

Amillennialisme het die volgende skriftuurlike interpretasie.

Ons lewe in die tydperk van die Kerk waar die duiwel geestelik gebind is deur die offerhande van Christus wat ons verlos het van ons sonde en sodoende van die aanklag van die Satan teen ons. Die kerk word nog vervolg en kan liggaamlik gedood word, maar geestelik kan die duiwel niks aan ons doen nie. Die duisendjarige tydperk is simbolies van ʼn tydperk wat onbepaald is. Dit is die tydperk van die Kerk en sy Missio Dei op aarde. Ons verwag ʼn tydperk van afvalligheid in die laaste dae asook ʼn oplewing van oorloë, katastrofes, siektes, ekonomiese ineenstorting en vervolging. Dit is die tyd wat die twee getuies gedood word, nl. die Woord van God en die Kerk op aarde, in die sin dat die afvalligheid so groot sal wees dat mense sal soek na God. Algemene swaar tydperke vir gelowiges en ongelowiges lê in die toekoms voor. Die Antichris was van die sondeval van Adam en Eva besig om die kerk te vervolg. Daar was altyd antichriste en die vorm van regerings, keisers, die Rooms Katolieke was ook beskou as ʼn tipe Antichris, die Moslems, die Hindoe, die ateïste, en almal wat anti-Christus is nl. Antichriste is. Onder diegene vind ons dan ook die Nuwe Hervormers en die Jesus Seminaar omrede Christus nie erken word as God nie, sy opstanding word nie erken nie daarom kan daar nie verlossing vir die mens wees nie. M.a.w. diegene is antichriste volgens wat die Bybel duidelik sê.

In China en Noord Korea is daar Christene wat geleer word van die opraping en die groot verdrukking daarna. Sommige verloor moed, want hulle dink hulle is nie die verkose nie, omrede hulle beleef “die” groot verdrukking en vervolging.

Die kerk gaan deur hierdie grootverdrukkings tydperk voor die tweede finale koms van Christus om te oordeel die lewende en die dode. Die gelowiges en die ongelowiges wat lewend is, word geskei en die dooies in Christus en ongelowiges, liggaamlik opgewek en die ewige lewe of ewige straf word uitgedeel met die Groot Wit Troon oordeel. Die bruilofsfees van die Lam en sy bruid vind plaas en die aarde en die hemel vernuwe soos dit met die skepping was. Die bruid bestaan uit diegene wat genooi was na die bruilofsfees wat uit alle nasies, volke versamel is sowel as Grieke Barbare en Jode is. Die huwelik begin met die huwelik met Christus na die verlossing toe ons getroud was met die wet. Die ongelowiges gaan na die ewige verdoemenis.

Die gevolge van Amillennialisme sienswyse:

Daar word vir die Jode getuig as ʼn onbereikte volk en individueel as ʼn sondaar sonder Christus wat net in Christus tot bekering kan kom net soos alle ander ongelowiges.

Die tweede en finale koms van Christus word verwag en sommige tekens van die nabyheid daarvan is opsigtelik ander moet nog tot verwerkliking kom.

Hier is ʼn diepte van ware spiritualiteit wat nie ekstaties en esteties is nie want die soetheid van gereformeerdheid word verstaan in alle afhanklikheid van Christus.

Die Sinode van Dort 1619 het die basiese Bybelse leerstelling verdedig teen die aanslae Jakob Harmenzoon van Oudewater se leerstellings bekend as Arminnianisme (artikel Arminnianisme Is EenvoudigSonde) http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=196:arminianisme-is-eenvoudig-sonde&catid=5:afrikaans&Itemid=8

Die Dordtse Sinode se skriftuurlike antwoord teen Arminianisme was kortliks die aanvaarding van Totale verdorwenheid van die mens as status, non posse non peccare. Ons is nie in staat om nie te sondig nie. Die onvoorwaardelike uitverkiesing, die verlossing slegs vir die skape waarvoor Jesus sy lewe afgelê het. Die onweerstaanbare genade van God en die sekerheid van saligheid vir die bekeerdes sonder die angs om jou geloof en redding te verloor. Sien TULIP. http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=6:die-vyf-punte-van-calvinisme-&catid=5:afrikaans&Itemid=8

Die wete dat die Skrif Alleen met sy progressiewe historiese openbaring van Jesus Christus in Jesus vervul is en dat die Skrif as n eenheid beskou word is een van die gevolge van Amillennialisme. Geen nuwe openbaring en profesie of nuwe apostels of profete is Bybels nie en dit word beskou as byvoeging tot die skrif wat uitdruklik verbied word.

Die wete dat ʼn mens slegs deur geloof alleen sonder meriete of goeie werke die hemel kan verdien

Die wete dat slegs deur die genade van God word ʼn mens gered en dat ons hulpeloos is om enige bydrae te maak tot ons redding en totaal afhanklik is van God

Dat dit slegs deur die offerhande van Christus is wat ons gered word

Dat slegs God alle eer sal kry vir ons redding. Sien 5 Solas

Watter gevolge die wanpraktyke het, hetsy dit oorloë, terroriste aanvalle, vervolging, en Charismatiese chaos met sy ander evangelie het dit is in die perfekte wil van God wat sonde en die duiwel in sy diens het om die einde te verhaas ter wille van die uitverkorenes. God laat desepsie en valse profete en valse tekens en wonders toe en Antichriste toe om sy wil uit te voer.

Luister na Sinclair Ferguson se opsomming van die oorwinnende vrugte van Christus se huidige magsuitoefening van Sy koninkryk en Sy huidige binding van Satan as volg:

  1. The kingdom of God is here now. Live in it (even if things never get any better).
    2. The time to reach the nations is now because the deception of the nations is removed. Go to it.
    3. Christ is worth dying for in this world. Therefore, live for Him.

Any eschatological view that doesn’t adhere to these three main points is less than it should be. May God give us grace to live in God’s kingdom now; go to the nations with the Gospel now, and be willing to “die many deaths” in order to serve Christ with all our lives, now.

SLOT

Miskien is al die inligting vreemd vir die algemene lidmaat wat net dankbaar is dat hy ʼn kind van God is en nie belang stel in al die dogma nie. Dit is ook vreemd vir meeste predikante wat dalk nie betrokke wil raak om die status quo te versteur nie. Dit is ook so dat dit is vreemd vir sommige teoloë of indien dit bekend is, word daar nie teen gepraat nie want diplomasie moet gehandhaaf word. Diegene wat praat teen valse evangelie is gemerk en word vervolg, meeste is nie bereid om die pad te loop nie. Die feit is dat die valse leerstellings is ʼn werklikheid en ons behoort daarvan kennis te neem te midde van ʼn krom en verdraaide globale tydperk van humanisme en superspiritualiste. Die Woord se egter duidelik dat ons moet ons geloof verdedig, hoe kan ons dit dan doen indien ons nie die taal van ons geloof ken nie.

(2 Thessalonians 2:15) So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is òf deur ‘n woord òf deur ‘n brief van ons.

(Jude 1:3) Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is

Indien ons nie weet van die vloedgolf van valse leerstellings nie kan ons maklik verstrik raak in allerhande ander evangelies. Ons behoort almal ʼn apologetiese bediening te hê en om dit te kan doen moet ons die kennis besit.

2 Ti 2:15. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.

Alles net Genade. Sola Gratia.

 Nico Engelbrecht

www.reformedtruth.co.za