Premillennialisme

Die Koms Van Die Koninkryk van God

Zec 9:9  Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel—op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin. 

Zec 9:10  En Ek sal die strydwaens uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal Hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van see tot see, en van die Eufraat tot aan die eindes van die aarde. 

Zec 9:11  Ook sal Ek, wat jou betref, o Sion, kragtens die bloed van jou verbond jou gevangenes loslaat uit die put sonder water. 

Zec 9:12  Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes! Ook kondig Ek vandag aan dat Ek jou dubbel sal vergoed. 

Isa 9:6  (9:5) Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors— 

Isa 9:7  (9:6) tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen. 

Mic 5:2  (5:1) En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. 

Die Koning was gebore, die Koninkryk was gestig, ʼn koninkryk nie van hierdie wêreld nie. Joh 18:36  Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. 

Dit is geestelike Israel wat Hy oor regeer, die kinders van die belofte, al die volgelinge van Jakob. In die harte van diegene regeer Hy deur Sy Gees en genade. Hy het gekom die wind en die see gehoorsaam Hom, die legioen duiwels gehoorsaam hom, siektes wyk, die dooies staan op. Die hoof van die kerk en hoof van die algehele Skepping. Dawid se ewige opvolger, en nie Dawid se Mede regeerder nie. Gebore in Bethlehem die Huis van Brood, Hy wat die Brood van die Lewe is en met respek gesê: nie die Brood op die tafel in die sogenaamde duisendjarige vrederyk vir aardse lewe nie.

Hier word verwys na Jesus Christus, die koning wat met Sy koms die heerser sal wees. Dit is vervul in Jesus se koms, ALLES is vervul, die koms en die Koningskap en Hy heers van daardie tyd oor geestelike Israel. Die profesieë kan nie gedeeltelik toe en gedeeltelik in die toekoms wees nie. Diegene wat die koms wil skei van Sy heerskappy as ʼn latere vervulling vernietig die profesie.

Die Ou Testament se profesieë wys na Jesus, duidelike onomwonde vervulling, van dat Jesus op die water loop, sy geboorte in Bethlehem, sy koms uit Egipte, sy lyding en kruisiging, al die skaduwees van die Pasga, die Lam van God, die beloftes aan Eva en Adam dat in hulle nageslag daar Een sal kom wat die Paradys sal herstel en met die Satan afreken. Gen. 3:15. Ook het Christus aan Abraham sy verlossing duidelik uiteengesit in die offer van Isak, ʼn tipe Jesus. Die Messias is verwag deur Israel, die Messias het gekom en elke jota en titel vervul maar is verwerp omrede dit nie ʼn magtige Dawid was nie, maar ʼn Dienskneg op ʼn donkie. Al het die profete van die Messias op ʼn donkie gepraat. Dus is al die profesieë van die Ou Testament dan verwerp en nutteloos. Dit is vervul maar die vervulling is nie aanvaar nie al het al die Skrifte van Jesus gepraat. Nou is daar ʼn groot verwarring en groot probleem vir die literaliste. Die literaliste sê dat die Koninkryk is uitgestel tot die werklike duisendjarige ryk gaan kom. Aan die een kant om getrou te wees aan die historiese werklikheid en vervulling en koms van die Heilige Gees en hulle regenerasie, moet hulle erken dat al die profesieë vervul is in Jesus. Volgens die Wegrapers moet daar nog ʼn letterlike vervulling kom oor Israel se grondgebied en Koninkryk. Dus moet hulle naarstiglik soek na ʼn uitkoms en dit is dat daar wel so ʼn aardse koninkryk gaan kom. Deur die verwerping van die Profesieë oor Jesus Christus toe dit vervul is, word die Profesieë van die Ou Testament heeltemal uitgewis. Al profesie wat nou oor bly is dit wat die Jode gaan dien. Christus, die Dawid se troon is nie herstel nie, as die Messias nie gekom het nie om die Jode te red van die Romeine nie en die koninkryk letterlik gestig het met die grondgebied wat die Moslem nou besit nie, is die profesie nog in die toekoms. Maar dit kan nie wees nie, want dit is vervul in Jesus maar ʼn geestelike koninkryk, die Israel van God. Die Jode sê: dit kon nie die Messias gewees het nie want Hy het nie Dawid se Koninkryk gestig en Israel nie want van daardie tyd af het dit beroerd gegaan met die Jode. Of, ons moet die profesieë in sy geheel neem as vervuld, maar ons kan nie selektief wees en die onderskeid tref tussen wat is vir die Letterlike Koninkryk vir die Jode en wat is vir die Kerk is nie. Die twee is onskeidbaar en gaan saam. Of, dit is vervul in sy geheel, of al die profesieë dan is nie ja en amen nie maar ongeldig.

Premillennialisme verwar die koms van die Koninkryk van God, die begin waarvan uitgebeeld en vervul was met die tekens van die Gees van God by Pinkster se wedergeboorte en bekering, met hulle sienswyse; as ʼn toekomstige tweede koms van Christus om die millennium ryk te stig saam met verheerlikte Dawid. Vir diegene, is die millennium Koninkryk nie gestig nie, maar noodwendig uitgestel na ʼn latere dispensasie wat sou kom tussen die Eerste Koms van Jesus en die Finale Oordeel koms. Net soos die Jode verwag hulle ʼn aardse koninkryk, met tempels, altare, levitiese priesters, skape wat geslag word vir sondes.

Die Amillennialis beskou dit as die koms van die geestelike koninkryk van God/Hemel. (Geen verskil tussen die twee nie, dieselfde betekenis). Met die koms van die Heilige Gees se uitstorting is die mens gedoop in die Heilige Gees en weergebore. So het die Koninkryk van God gekom wat eintlik vanaf die kruisiging begin het. Die Apostels het ʼn voorsmakie gehad toe Jesus die dissipels uitgestuur het om die koms van die Koninkryk te verkondig. Dit is hierdie Koninkryk wat die millennium heerskappy is van God. Dit is die duisendjarige simboliese tydperk. God regeer al reeds op sy troon soos die Bybel dit duidelik uitspel.

Luk_11:20  Maar as Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom

Wanneer die Koninkryk gekom het met Jesus se sterwe aan die kruis en die Heilige Gees se uitstorting is die duiwel verslaan, gebind maar loop nog rond om in God se diens in die laaste dae wanorde te saai, illusies en leuens te versprei, soos die van Chialisme dat daar ʼn geheime opraping gaan kom en dat die duiwel heers en ons moet hom bind, hy wat op die kruis gebind is. Die sterk man sodat ons wat die evangelie verkondig naamlik; die Satan se huis kan beroof.

Waar is ons geliefdes wat in Christus gesterf het?

Open.20:6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding;  oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank

Selfs in Openbaring 20 praat dit van die huidige tyd en nie ʼn toekomstige vervulling nie.

Hulle leef en regeer saam met Christus, die eerste vrugte van ʼn geestelike opstanding, ʼn geestelike Koninkryk, soos Abraham verwag het. Hier is Augustine, Calvyn, Luther en Knox en Bunyon, saam met Paulus.

Darby, Scofield en Walvoord die vaders van die wegraping, wat ons voorafgegaan het, wag nog tevergeefs op die geheime opraping om in die duisend jaar te regeer en kan nie terugkom om die saak reg te stel nie. Die millennium, die duisend jaar is nie ʼn eksakte tydperk nie, dit is die gehele heerskappy van Emmanuel, van Sy opstanding uit die dode, die eerste vrug, tot Sy skielike wederkoms om die aarde en die skepping te oordeel. Paulus sê: soos ʼn oogknip by die laaste trompet, almal sal dit hoor, nie ʼn geheime koms nie. 1 Kor. 15:52.

Dit is nie ʼn letterlike gemete tyd nie, maar ʼn volmaakte getal 10x10x10 wat slegs God weet hoe lank, een dag is soos ʼn duisend jaar. 2Pet 3;8. Net soos die 144,000 wat die wedergebore geseëldes van God is, ʼn volmaakte getal,(12x12x1000) die volmaakte getal 1000 van God, dieselfde getal, dieselfde geseëldes as die menigte wat nie kan getel kan word in dieselfde hoofstuk nie, al die verlostes, Jood en Griek. Die wat die geestelike merk het van 666, is die wat nie verlos is nie. Dit is nie ʼn skyf onder die vel of op die voorkop nie, dit is die karakter eienskappe van die ongelowige.

Soos voorafgaande bespreking gesê het dat die Premillennialis verwar die Koms van die Geestelike Koninkryk by Pinkster met ʼn toekomstige aardse vrederyk van ʼn duisend jaar, ʼn materiële koninkryk met sterflikes en verheerlikte wesens wat saam sal verkeer.

Dit is die ontsaglike groot fout van die Premillennialis, om hierdie dag te verwar met ʼn geheime koms om die Kerk op te raap voor ʼn groot verdrukking en na die sewe jaar ʼn wederkoms om die vrederyk te vestig na ʼn fisiese oorlog van Armageddon.  Die Bybel leer ons egter dat dit is by die wederkoms om te oordeel wat ʼn geestelike slag deur die Ruiter op die wit Perd met die swaard uit Sy mond die finale Armageddon die vyand tot niet sal maak.

2Th 2:8  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, 

Die Premillennialis verwar die koms van die Gees van die Here by die wedergeboorte met Sy tweede koms

1Th 4:16  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 1Th 4:17  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.  

Hier gaan die Christene wat nog lewe by die tweede en finale koms van Christus die Here tegemoet in die lug en kom saam met die Here om te oordeel die lewende en die dode om dan op die nuwe aarde altyd by die Here te wees. Volgens die Amillennialis is dit egter nie ʼn wegraping nie maar ʼn tegemoetkoming wanneer die liggame van die wat saam met die Here kom herenig met hulle gees en diegene wat nog lewe eensklaps verheerlikte liggame kry en so die Here dan tegemoet wanneer daardie basuin blaas: Staan op, in die Krag van God en gaan God tegemoet om te kom oordeel die lewende en die dode.

2Th 1:8  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. 

2Th 2:2  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is. 

Die Dispensasionalis leer valslik dat ʼn geheime koms (Opraping of wegraping) geskied tussen die koms van die Here se Gees by wedergeboorte en die wederkoms by die oordeel. Die valse leer dat elke menslike poging aangewend moet word om Skrif letterlik te interpreteer tot die letter sluit die lewend gewende hulp van die Gees uit.

Kan u nou sien dat die geestelike koninkryk is hier, ons en die wat gesterf het in Christus regeer saam met hom alreeds in die millennium, die tydperk van die evangelie, die volgende tydperk is die hiernamaals na die Groot Oordeel.

Joh 14:16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

Hierdie Trooster by Pinkster, by die Koninkryk van die Hemele wat werklikheid geword het bly by ons in die millennium en tot die finale wederkoms en tot in ewigheid, die Trooster gaan nie weg vir ʼn ruk nie en word nie weer ʼn besoeker in die sogenaamde vrederyk soos die Premillennialiste beweer nie.

2Co 3:6  wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. 

Daar is ook verskeie verskille en name: Dispensasialisme, Futurisme, Chiliasme of Wegrapers, maar net die basiese beginsels sal behandel word. Vir beter insig sien die diagrammatiese voorstellings: eskatologies diagramme. http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=16

Dan kan ons ook kyk na “Die Visioen” wat die begrippe op ʼn dramatiese manier uitlig. http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=202:the-vision&catid=12:true-and-false-teaching-of-the-future-of-the-churc&Itemid=9

Na dit behoort ʼn mens beter te weet as jou Dominee of Pastoor.

Kyk ook na die belangrike artikel: The Old Rugged Cross, as dit nie jou insig verander nie dan was ek my hande in onskuld. http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=214:the-old-rugged-cross&catid=12:true-and-false-teaching-of-the-future-of-the-churc&Itemid=9

Kortliks hulle sienswyse.

Die Uitstel Teorie van Schofield.

Die sogenaamde “uitstel” teorie was veral deur Schofield gepromoveer. Basies die volgende: Toe die Messias gekom het en die offer gemaak het om die Koninkryk te vestig, het die Jode gefaal om die nodige berou te toon. Die resultaat was dat die Koning nie die Koninkryk gevestig het gedurende Jesus se tyd op die aarde nie, maar Hom ontrek het van Israel en die Koninkryk uitgestel het totdat Hy terugkeer na ʼn wegraping en groot verdrukking om dan die materiële sogenaamde duisendjarige vrederyk te stig waar Jesus saam met Dawid op die troon sal sit.

Nog meer ernstige fout is die idee dat: indien die Jode vir Jesus as die Messias aanvaar het, dan sou Jesus nie die Christus gewees het nie en op die kruis gesterf het vir die mens se sondes nie. Die Amillennialis vra dan? Sou ons dan nog in ons sonde gewees het, sonder die bloed van die vlekkelose Lam van God? Sou ons nou nog diere bloed geoffer het wat net sonde bedek het? Wat dan van al die Profete wat van Jesus se Offer gepraat het, het hulle vals geprofeteer?

Ons kan onself afvra of ons vir God as hulpeloos sien in die hande van die sondaar. Die mens is hier op die troon en nie God nie. Augustine het al in die 4 de eeu nC. vir Palagius stil gemaak maar hier steek weer semi – Palagianisme of Arminianisme sy kop uit. Sien artikel oor Arminianisme. Hier is die Pre- en die Post-millennialiste kop in een mus.

Dit is waar die Gereformeerdes verskil wat God skriftuurlik beskou as soewerein en almagtig en Soli Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Met die Uitstel teorie, kry die Premillennialis die eer, hy sit op die troon, God kon nie, soos hulle verwag het, ʼn aardse koninkryk stig en die Romeinse ryk omverwerp met aardse wapens nie. God moes na plan B, en dit is om die Koninkryk maar uit te stel, en Sy Seun laat kruisig. Dit is hoe die denkwyse van die literaliste en rasionalisasie die mens in die desepsie laat glo. Hulle bring God af op die menslike rasionele vlak, sê hoe God regverdig moet wees in vleeslike, sataniese, wêreldse oë. Nee, sê hulle, “God kan nie doen wat hy wil nie, die mens is in beheer van sy toekoms” al sê die Bybel die teenoorgestelde;

Rom 9:20  Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? 

Nee! God stel nie uit nie, God se Raadsplan sal nooit gefnuik word nie, die Jode het vir God verwerp, God het hulle verwerp behalwe die oorblyfsel volgens God se Raadsplan. In daardie Koninkryk is daar nie Jood, Griek, Kannibale of vrou of man nie, maar net verloste sondaars uit alle nasies, selfs ook deur die genade sommige Jode, ʼn onbereikte nasie soos die Moslem vandag. Weinig kom tot bekering want hulle het God reeds verwerp en God verwerp hulle. Net ʼn oorblyfsel red God, en geen oorblyfsel red homself deur vrye-wil nie.

Die agtergrond van Galasiërs is die wet en die evangelie. Paulus beskryf Hagar se kind Ismael as die sinnebeeld van die wet, as die sinnebeeld van daardie huidige Jerusalem, dus Israel onder die wet en Isak die sinnebeeld van die vrye kind van die belofte. Die belofte, die verbond aan Abraham se saad Jesus Christus staan voor die wet en die wet maak nie die belofte tot niet nie. Christene is onder die verbond, kinders van Abraham, geloof maak jou regverdig in Christus, vir die totale Israel van God, bestaande uit al die nasies, Jode ingesluit, besnede en onbesnedene gedooptes of ongedooptes, besprinkel of onderdompel, dit is die kinders van die verbond, van die geloof, die besnedene van hart, en nie onbesnede Kainese werke nie. Soos die besnydenis ʼn werk kan wees, so kan die doop ook ʼn werk word, wanneer daarop geroem word as ʼn metode wat jou verlos.

Gal 4:30  Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Gal 4:31  Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Halleluja!

Kom ons kyk verder wat hierdie dwaalering van die Premillennialiste sê:

Ons kan hulle sienswyse ironies soos volg stel: Jesus het gekom om ʼn aardse koninkryk te stig en hy het nie geslaag nie en is as die Messias verwerp. Verbasend, voordat Jesus Christus die aarde verlaat het, het Hy die Kerk gevind, plan B, want plan A het nie gewerk nie. Die ironie van hulle saak is dat; Die Kerk wat niks in gemeen met die Koninkryk het nie, en waarvan die profete glad nie gepraat het nie, is tog gestig. Dit is waarop die Pre-millennialisme sienswyse neerkom. Ons weet dat die profete van die koninkryk gepraat het, en die profesieë is alles volbring maar nie in die vorm van ʼn Aardse koninkryk soos die Jode gedink het nie en die Premillennialiste vandag nog dink; maar ʼn geestelike koninkryk is gestig, die Kerk, dit is die Israel van God. 

Die waarheid is; dat Jesus Christus die geestelike koninkryk kom stig het, het dit gestig, het geslaag in sy doel volgens sy historiese betrokkenheid met die mens in Sy Raadsplan. Dit wat die geestelike Israel genoem word, die Kerk, die Israel van God, die Kudde, sy Volk bestaande uit die wat slegs in geloof gered word sonder werke of ras gebonde.

Luk_11:20  Maar as Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. 

Die geheime koms, die Opraping of Wegraping

Die fiksie van die “opraping” het sy ontstaan by Darby en Irving. Ons het alreeds die geskiedenis daarvan gesien. Darby het ʼn teologie daarvan gemaak gebaseer op sy interpretasie van 1 Tes. 4:17. Soos gewoonlik baseer ander evangelies hulle teologie op enkele verse uit die Woord en word nie deur die res van die Bybel ondersteun nie. Hulle sienswyse word gesteun deur ʼn piramiede wat op sy punt gevestig is, wankelrig. Skrif verklaar skrif en die Bybel verskaf sy eie definisies en mag geensins ondersteun word deur enige nuwe openbaring in enige vorm nie. Oor die algemeen word hierdie sienswyse wyd aangehang deur oningeligtes van alle denominasies. Dit is natuurlik ook deur die fiksie van Tim LaHaye en Jerry Jenkins’s “Left Behind” series oor die opraping wat dit populêr gemaak het onder alle denominasies.

Chuck Missler en Hal Lindsey is populêre profetiese skrywers wat aanvallig is teenoor Amillennialisme en Hal Lindsey het die amillinnialisme (gereformeerde Baptiste en Reformatore) se posisie as demonies en van kettery beskuldig en die wortel van moderne anti-Semitiese teologie beskuldig. Uitstekende nagevorsde artikel oor die geskiedenis van Dispensasionele sienswyse; http://fortheloveofhistruth.com/2012/10/09/the-history-of-dispensationalism/

Ons wil die sienswyse dan later regstel deur die Bybel se sienswyse te gee.

Uit die Premillennialis se Oogpunt: Wat glo hulle kortliks.

Dit is nie die doel om alle Dispensasionele sienswyses te behandel nie, net die algemene standpunt.

Verder oor Dispensasie is die deel in die Skrif wat praat oor: “die Here tegemoet in die lug” word verklaar as ʼn Wegraping uit die Aarde, of “die koms,” waar die heiliges dan opgeraap word. Die geheime verdwyning van Christene op die aarde en die Heilige Gees gaan dan ook saam soos hulle vals beweer en weereens op hulle piramiede skema wat gebaseer is op ʼn enkele vers. Die verwagting van die gebeure is enige tyd en daar is geen vervulling van enige profesie wat moet gebeur voordat dit plaasvind nie. Die groter verdrukking kom nadat hulle weg is.

In teenstelling verwag Amillennialiste (dit is die gereformeerde skrifgefundeerde begrip van die wederkoms,) ʼn tydperk van verdrukking, groot afvalligheid van gesonde leer en dan ook die Here se koms, maar eenmalig vir die Groot Wittroon oordeel van beide gelowiges en ongelowiges.

Nou moet daar mooi verstaan word want die sienswyse is kompleks en absurd en godslasterlik soos gesien sal word. Brown, D., Edinburgh, 1867. The Second Advent, p. 384 gesê: “What a mongrel state of things is this! What an abhorred mixture of things totally inconsistent with each other!” Ons herhaal wat George Muller (hy het die Bybel meer as ʼn honderdmaal deurgelees en 1000 weeskinders voor gesorg sonder om ooit vir iemand geld te vra nie.) gesê het: “My brother, I am a constant reader of my Bible, I soon found that what I was taught to believe (by Darby’s doctrine) did not always agree with what my Bible said. I came to see that I must either part company with John Darby, or my precious Bible, and I chose to cling to my Bible and part from Mr. Darby.”

Verder verklaar sommige van hulle, dat met die opraping in hierdie tyd kom Christus nie af aarde toe nie, maar bly vir sewe jaar êrens in die lug rondhang met sy bruid die kerk. Ander veronderstel weer dat Christus saam kom om saam met Dawid te regeer vir die sogenaamde vrederyk. Die slag van Armageddon vind dan plaas, die duiwel word gebind gedurende die vrederyk;

1 Thess. 4:15,16. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. :16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan

Hier is dit duidelik hoe skrifbedrog gepleeg word. Hier is dit duidelik ʼn groot gebeurtenis vir diegene wat lewend is met die wederkoms, hulle hoor, hulle sien. Met ʼn geroep, geklank van basuin en miljoene wat opstaan en met hulle siele herenig, dit is duidelik die wederkoms om te oordeel en nie ʼn sogenaamde wegraping is nie maar die uiteindelike wraak van God oor sy vyande.

Verder verdraai hulle die skrif as volg: 

Die Wegraping word gevolg met ʼn tussenpose van sewe jaar met verdrukking, gedurende die tydperk word die Jode volgens hulle geëvangeliseer deur Joodse evangeliste.

(Mat 24:14, En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.) Openbaring 11:3. En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.

Israel kom volgens hulle tot bekering as ʼn nasie.

Rom. 11:26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Groot verdrukking gebeur, let wel nie die groot verdrukking nie. 

Matt 24:21 ,22, Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. 

en die Antichris word openbaar,

2 Thess. 2:8-10. en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, :9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen :10 en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.

Die volgende op die Pre-millennialiste se agenda is die volgende koms van Christus met al sy heiliges,

1Thess. 3:13, sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy heiliges. die dag van die Here.

Hou in gedagte dat die Amillennialiste se sienswyse is een koms. Hier kom nog verrassings vanweë swak eksegese van die skrif; die duisendjarige vrederyk wat weereens net gebaseer is op een skrif gedeelte. Alhoewel Openbaring ʼn simboliese boek is, word hier nou ʼn letterlike vertolking gegee. Met hierdie koms word die lewende nasies nou geoordeel. So hier is nou verheerlikte heiliges, saam met lewende ongeredde onheiliges, met Jesus op Dawid se troon, met die nuwe tempel met sy Levitiese priesters en die herstel van offerandes waaroor Jesus nou toesig hou. Dit nadat Jesus eens en vir altyd die tipe, spieëlbeeld van die fisiese tempel, offerandes, priesterskap en profeet en koning vervul het op die kruis en met sy opstanding. Nou word al die tipes weer ingestel en ons gaan in trurat deur verkeerdelike letterlike vertolking van Israel en nie geestelike Israel nie.

1 Kor. 2:14 Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Sien artikels;  http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=18:letterlike-natuurlike-en-geestelike-israel-&catid=5:afrikaans&Itemid=8  en  http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=8:joodse-godsdiens-en-die-geestelike-israel-&catid=5:afrikaans&Itemid=8

Die Binding van Satan

Amillennialisme begryp die Skrif dat ons skuldbrief teen ons vasgenael is aan die kruis, gebind en so vernietig en tot niet gemaak. In die verlede was ons deur die Satan gebind toe hy in ʼn mate los was. Hy het die skuldbrief gehad en kon ons in die duisternis van sy gevangenis hou, in doodstraf, maar nou is daardie aanklag verwyder en ons is onskuldig gevind. Satan kan ons nie in die gevangenis hou nie. In die opsig is sy hande gebind hy kan niks doen nie. Die bloed is aan die deurkosyn, die hond wat ons aanval as hy die Leeu van Juda ruik, die bloed sien op die deurkosyne, die merk van die Heilige Gees op ons dan is hy tjankend weg en gaan jaag muise en hoenders. Hy is gebind aan die oorlogswa se wiel, vasgemaak in uitstalling voor die hemelwesens en die verligtes van verstand.

Die koninkryk van God is ʼn algehele koninkryk oor die Skepping in sy totaliteit. Sy verlossings Koninkryk, Sy koninkryk van Verlostes is Sy heerskappy oor die gedeelte van Sy koninkryk wat Sy doel was van ewigheid. God se doel oor die Satan is om hom te verbrysel maar wettiglik te verbrysel, wettiglik Satan se heerskappy oor die verlossings objekte te beëindig en dit deur Jesus Christus. Dit het Jesus onse Christus vermag deur onderdanig te wees en te sterf en nie met ʼn magtige fisiese daad nie maar ʼn magtige geestelike daad.

Dispensasionisme of Premillennialisme sien die Antichris vernietig en die duiwel gebind, geheel en al verwyder sodat daar geen invloed van die Satan is nie vir ʼn duisend jaar lank, ook met die instelling van die duisendjarige vrederyk, ʼn werklike, aardse, en materiële koninkryk van die Jode, die restourasie van die teokratiese koninkryk, en die herinstelling van die Dawid koningskap.

Die twee Verlossings planne van Premillennialisme

Hierdie lering word nie ondersteun deur die Skrif nie en het onskriftuurlike implikasies wat die missio Dei, die sendings opdrag van Jesus verdraai. Daar word nie effektief teenoor die Jode wat ʼn onbereikte volk is net soos al die ander getuig nie, inteendeel hulle verhinder Christene om traktaatjies te versprei en doeltreffende sending werk te doen. Die ander gevolg is dat regerings wat beïnvloed word deur die sienswyses pro- Israelies is. Die area van die tempel is in die Moslems se hande waar hulle beweer dat die voorvader Abraham sy offerhande gebring het en Mohammed opgevaar het. Dit sal hulle nooit afstaan aan die Jode nie en die Jode sal nooit rus voordat hulle weer daardie tempel area besit nie. Dit is ʼn onoplosbare situasie deur onderhandeling en kan net geskik word deur oorlog. Dit is nie anti-Semities om te sê dat die Jode se rol vervul was met Jesus se koms en opstanding nie en dat die ware Israel ʼn geestelike Israel is wat bestaan uit alle nasies asook Jode wat die proses van wedergeboorte ondergaan het. Slegs op een manier sê die woord en dit is deur Jesus Christus wat die Israel is, die tempel is, die berg Sion is en die ware ewige tempel is. Daar is nie ʼn spesiale tweede reddings plan nie. Al die Jode sal nie gered word nie op een slag nie, die woord sê: “en so,” in konteks, konteks, konteks, beteken, net soos die ander Christene, sal die Jode gered word. “Al “ beteken ook nie almal nie maar al die wat bestem is uit die antieke verbondsvolk. Israel word gedefinieer deur God en nie mens nie. En so sal die hele Israel sal gered word. Die hele Israel wat God definieer as die ware Israel-die uitverkorenes uit elke taal volk en nasie Jode ingesluit.

Rom. 11:26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Indien dit anti-Semitiese konnotasie wegdra dan is God ook anti-Semities.

Vervangings Teorie

Die sogenaamde “Replacement theology”, Vervangings teologie is ʼn valse beskuldiging vir die Reformatore. Die Kerk vervang nie Israel soos deur hulle valslik beweer nie, die kerk is net ʼn vooruitsetting van die Ou Testamentiese kerk, waar jy ook geregverdig was deur geloof soos Abraham en nie uit werke nie. Dit is egter die Premillennialiste wat die Kerk met Israel as ʼn aardse nasie vervang. Hulle is die ware Vervangings teoloë

Nieteenstaande, wat sê die Skrif? “

(Gal 4:30) Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie.

In hierdie skrifgedeelte vergeestelik Paulus nie net die O.T. Skrif nie, (soos hy dit in elk geval dit uit gewoonte doen) maar hy maak seker dat al die onvervulde beloftes van God is vir die geestelike saad van Abraham.

Gal 3:7) Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. (Gal 3:29) En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. 

Kom ons kyk ook na: 

Heb. 2:16) Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.

(Luk 1:54) Hy het sy kneg Israel bygestaan, sodat Hy aan sy barmhartigheid sou dink :55) soos Hy tot ons vaders gespreek het—aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. 

Dit behoort die saak buite kwessie te laat vir al diegene wat Paulus se briewe as die Woord van God beskou.

Kyk wat sê Jesus oor Israel van daardie tyd: 

Matt. 8:11,12; Maar Ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. 12 Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Mat 21:28-46 Maar wat dink julle? ‘n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: Kind, gaan werk vandag in my wingerd. 29 En hy antwoord en sê: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan. 30 Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê; en hy antwoord en sê: Ja, heer. En hy het nie gegaan nie. 31 Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord Hom: Die eerste. Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. 32 Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie.

Lees maar gerus verder van af vers 33 tot 46 en Mat 22:1-14; En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander na sy handelsaak. En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. 

En lees verder en verder: 

Al die gelykenisse gaan oor die verwerping Jesus Christus deur Israel en die daaropvolgende verwerping van Israel deur Jesus Christus. Luther het dit so verstaan maar hy is uit verband uit gebruik deur Hitler en die Rooms Katolieke en het hulle vervolging van die Jode so geregverdig.

Slegs een wederkoms om te oordeel die lewende en die dode.

Kom ons kyk verder waar die skrif glad nie bogenoemde teologie onderskraag nie:

2 Thess. 1:7-10 en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind.

Hierdie skrif gedeelte ondersteun geensins die sienswyse van premillennialiste. Sien artikel 2 Thess. 1 does support Amillennialism. http://www.reformedtruth.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2-thessalonians-1-supports-amillennialism-by-vern-s-poythress&catid=12:true-and-false-teaching-of-the-future-of-the-churc&Itemid=9

Hier is dit duidelik, een koms om te oordeel die lewende en die dode waar daar net 2 tipes is, gelowiges in Christus en ongelowiges en geen Jode of enige sterflinge nie. Paulus het hier Jesus verwag nog in sy leeftyd, geen duisendjarige vrederyk nie, slegs een wederkoms, geen aardse duisendjarige ryk met Jode, Christene en sterflinge nie maar slegs diegene in Christus. Die kerk sal deur die groot verdrukking gaan net voor die dag van die Here en dit is die eenmalige wederkoms van Christus. Louis Berkhoff (Systematic Theology p. 696, 1949) sê dat dit ʼn onbetwisbare feit is, dat die lering van ʼn voor-verdrukkings opstanding en opraping ʼn moderne interpretasie is. “I am tempted to say, a modern invention.” Die skrif ondersteun nie so ʼn dogma nie.

Matt. 24:33, So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.

Lukas 21:36, Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

2 Thess. 2: 3; Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

1 Tim. 4:1-3; Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.

2 Tim. 3;1-5; Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Open. 7:14. En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Gebaseer op die Skrif, moet dit aanvaar word dat die tweede koms van Christus ʼn eenmalige gebeurtenis sal wees. Dan moet dit blymoedig genoem word dat Alexander Reese en Frost beide Premillennialiste nie saamstem met die ander Premillennialiste nie. Dave Hunt is ʼn groot voorstander van hierdie onskriftuurlike dogma. Hy is teen alles wat Calvinisties en Gereformeerd is. Dan is Jacob Prasch ʼn groot voorstander van ʼn Joodse Koninkryk en die Kerk as aparte entiteite. Maar, wat sê die akademiese reuse van hede en verlede: Hodge, Warfield, Berkhoff, Calvyn, Luther, Ridderbos, Bavinck, Vos, Kuyper (1837-1920) het die term Amillennialisme al gebruik, De Moor, Dijk, Greydanus, en Hendriksen en vele ander soos White, ware teoloë wie se skoene die Premillennialiste nie waardig is om vas te maak nie, is duiwels volgens hulle.

Daar moet gemeld word dat hierdie twee teëstanders van Gereformeerdheid (Jacob Prasch en Dave Hunt en ook Johan Malan) doen uitstekende werk teen die Postmillennialiste. Hulle praat effektief teen onskriftuurlike oorlogvoering, hiper geloof, nuwe openbaring, en nuwe apostels en profete, soos Rick Joyner, Pat Robinson, Rodney Howard Brown en hulle trawante. Maar helaas hulle doen geweldig skade teen gereformeerdheid met sy Amillenialistiese sienswyse wat gefundeer is op Bybel interpretasie wat in konteks is en op goeie hermeneutiese beginsels rus.

Dan word teen ʼn letterlike vertolking gepraat deur werke oor profesie van Wadegrave, Dr. Aalders oor “De Prefeten des Ouden Verbonds,” en “Het Herstel van Israel Volgens het Oude Testament.” Deeglike werke wat deeglike studie vereis. Die profete selfs dui op ʼn geestelike vervulling van die Israel van God:

Isa. 54:13; En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.

Isa.61:6; Maar júlle sal priesters van die HERE genoem word; aan julle sal gesê word: Dienaars van onse God! Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem.

Jer. 4:16; Vermeld dit aan die nasies! Kyk, laat dit hoor teen Jerusalem! Beleëraars kom uit ‘n ver land en het hulle stem verhef teen die stede van Juda.

Jer.31:31-33; Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit; nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie—my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE. Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Hos. 14;2; Neem woorde met julle, en bekeer julle tot die HERE; sê aan Hom: Vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied.

Mic. 6:6-8. Waarmee sal ek die HERE tegemoetgaan en my buig voor die hoë God? Sal ek Hom tegemoetgaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die HERE ‘n welbehae hê in duisende ramme en tien duisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? 

Vir verdere geakkrediteerde leesstof mag die werk van Dr. Wijngaarden oor “The Future of the Kingdom” 1934 waar die vergeesteliking in die Skrif voorkom, gekonsulteer word.

Ons kan dit ironies dan ook so stel: die Koninkryk, dit is die Ou Testament teokrasie, was voorspel en was nie gerestoureer nie, en die Kerk was nie voorspel nie maar was gevestig.

Uitstekende kursus is “Hoe Om Die Bybel Te Interpreteer” B. Wolfaard, van Veritas sal baie gou die onheilige vure doodslaan. ʼn Mens voel naderhand soos ʼn brandweer, oral slaan daar brande uit van sektes en onbybelse praktyke wat ons plig is om dood te slaan met die Woord van God. Sien die kontak en die artikel oor Veritas.

Voorbeeld van die Missio Praxis van Pre- en Post-millennialisme wat Wanorde saai.

Indien ʼn mens ander evangelies in werking wil sien en luister net na TBN op satelliet TV dan sal jy die geestelike nagmerries realisties ervaar. Jy sal verbaas wees hoeveel Pinkster, Charismate, AGS en selfs Gereformeerdes hang aan die lippe van die promoveerders van valse evangelies. John Hagee is al vyftig jaar in die bediening en vir vyftig van die jare was sy hoofdoel om mense tot bekering te bring maar dan is daar die eskatologies sienswyse van ʼn letterlike Israel as die Koninkryk van God op die aarde en die kerk in die hemel. Daarom is sy Missio Praxis om nie net Amerika te beïnvloed om teen Islam oorlog te voer nie maar die ganse Christendom, en sodoende die koms van Christus te verhaas en die sogenaamde Opraping te bespoedig voordat die groot verdrukking kom. Amerikaners word beïnvloed om eskatologies te stem. Islam is ʼn mega Antichris en sal heelwaarskynlik ʼn groter rol speel by die verdrukking van die Christendom. In Nederland is daar al een miljoen Islamiete in die klein bevolking wat ʼn groot invloed het op die regering. Maar, dit is nie die doel van die skrywe om daaroor te spekuleer nie ons is besig met die werklikheid nou.

Lees maar self die webwerf artikels of sit net John Hagee in die soek kolom van Google.com. dan sal u self sien dat die artikel aktueel is.

http://www.lewrockwell.com/barnwell/barnwell73.html

http://www.forward.com/articles/when-we-let-john-hagee-speak-for-us/

http://www.sltrib.com/ci_8495411

John Hagee se boek Jerusalem Countdown het ʼn miljoen kopieë verkoop. Sy ondersteuning vir Israel met sy 19000 lede en sy ondersteuning vir die Republikeinse partye wat politieke mag het en invloed wat ʼn militêre aanslag op Iran bevorder asook enige konfrontasie met anti-Joods regerings.

Net om saam te vat die gevolge van so ʼn sienswyse is:

Daar word nie effektief aan die Jode die evangelie gebring nie want hulle sal volgens hulle in een dag gered word. Daar is mos ʼn tweede afsonderlike plan vir die Jode. Wat van die miljoene wat sonder die evangelie gesterf het tydens Hitler se ryk, hoekom kry hulle nie ʼn kans soos die relatief paar oorblywendes in die toekoms nie?

Onnodige konfrontasie teenoor Islam omdat volgens hulle die tempel herbou gaan word waar die Islamitiese Moskee staan. Volgens hulle moet die grondgebied van Salomo en Dawid se tyd teruggaan na die Jode maar daardie grense wat God Israel belowe het se profesie is alreeds vervul in Salomo se tyd. Hierdie grondgebied is in Islam se besit.

Regerings soos Amerika wat Premillennialisme aanhang is Pro-Israelies met militante gevolge.

Pelgrimstogte na die sogenaamde Heilige Land mors baie geld en tyd.

Boeke en films wat geskryf en gemaak word oor die opraping bring miljoene in vir diegene wat mense mislei. Dit gaan oor finansiële gewin en aansien.

Die Jode word beskou as die gesalfdes en uitverkorenes van God en hulle word op ʼn platform geplaas as iets “Heilig” Dit is die kerk wat die gesalfde is en uitverkorenes uit alle volke en nasies. Dit is juis diegene wat teen die liggaam van Christus praat wat die oordele sal dra indien daar teen die Kerk gelaster word

Indien so ʼn opraping plaasvind dan sal diegene wat agterbly weet dat die Here en die heiliges gaan oor sewe jaar terugkeer en die Woord sê dat niemand sal weet nie.

In die lande waar Christene vervolg word soos Noord Korea en China het sommige Christene alle hoop laat vaar dat hulle Christene is want hulle word vervolg so die opraping het klaar plaasgevind want hulle is in die groot verdrukking soos foutiewelik geleer word.

Verdere Leestof: 

Vir volledige begrip van Amillennialisme sien Kuyper, Bavinck, De Moor, Dijk, Greydanus, Vos, Hendriksen se uitstekende werk van “We are More Than Conquerors”, en Kim Riddelbarger se uitstekende boek oor Amillennialisme. The End Times Made Simple, Sameul E. Waldron, is ʼn moet om te lees. Veral die ou Puritein Charles Alexander se: Revelation Spritually Understood, is uitstekende leesstof op: http://www.allbygrace.com/

Nico Engelbrecht

www.reformedtruth.co.za

Teologie word gebring aan die gewone Hemelse burger

Soli Deo Gloria