Die Grootste en Laaste Herlewing van Alle Tye 200 – 1600 nC

Woord Vooraf.

Inleiding.

Dit is oor die Reformasie in die algemeen waaroor ek skryf. Vanaf die vroegste tye wil ek oor die stryders, die verdedigers van die geloof en die apologete in die verskillende nasies skryf. Wat ek duidelik wil uitwys, is die algemene ooreenkoms van dieselfde beginsels en waarhede van daardie stryders wat sonder enige kontak van mekaar ontstaan het, wysende op die Aleenheerser se daad van Historiese betrokkeheid met die mens se Verlossing.

Christendom en die Reformasie is die twee grootste revolusies in die geskiedenis. Dit was ʼn rewolusie in die goeie sin van wonderlike en vreugdevolle herinstelling van die beginsels van primitiewe Christendom wat die teenoorgestelde was van ʼn ‘liberation theology’ met ʼn Belhar Belydenis wat ʼn politieke rewolusie is. Die mens wat ʼn materiële, tydelike, en aardse belange voor stry vorder nie, maar die wat geestelike dinge en ewige onsterflike dinge soek, hy vorder, hy gaan vooruit. Die Reformasie en Christendom het die groot beginsel van die gelykheid van siele in die oog van God bevestig. Soliede Gereformeerdheid het nie ʼn Belhar Belydenis nodig nie, maar wel individuele berou en belydenis, waar dit van pas is. Net so is die priesterskap van Rome omvergewerp, wat hulle self geplaas het tussen God en sy skepsel. Die eerste element van sosiale orde is neergelê, daar is geen mag behalwe die van God, en die mens is geroep om sy broers en susters lief te hê, God te vrees en die in regering, te eer. Die waarheid is daar, die Aanklaer is daar wanneer ons dit verkondig, dan kan ons dit daar laat. As dit van God is sal dit nie leeg terugkeer nie maar revolusie bring. Dit is wat Martin Luther gedoen het.

Alle ligdraers bring herlewing deur stryd.

Vanaf die Pauline Saga was daar ʼn felle verdediging van Die Geloof. Die duisternis en sy magte wil die waarheid van die evangelie verdoesel, ongod, vermitisieër, misterieus maak, fabelagtig, humanisties, liberalisties, esteties, ekstaties, spiritualisties, nuwe openbarings, moderniseer, stamverwant, kultuurverwant, selfverwant, vrye wil, ons bydrae, literalisties, premillennialisties, dispensasionisties, triomferend, postmillennialisties, sionisties, Judaïsties, materialisties, Amerikanisties of Oprahisties met haar eklektiese religie van panteisme en “The Secret” van ʼn selfreddende geloof en self verykend maak. Oprah se lied is een van self verlossing. Sy het vir Piers Morgan gesê dat sy die: “Boodskapper is om die boodskap van hoop en verlossing te verkondig.” Dit is nie anders as die prediking van Osteen en Joice Meyer nie, een van ʼn “hodgepodge personalized faith.” Lees maar Josh McDowell and Dave Sterrett se boek,  “‘O’ God: A Dialogue on Truth and Oprah’s Spirituality.” 

Ons kan en wil van elke afwykende evangelie skryf, maar beter; skryf die waarheid.

Dit is teen hierdie magdom van ander evangelies onder andere Pousdom waarteen die ligdraers van die geloof ten dode gestry het. Dit is teen die magdom en sterkman van valse evangelies waarteen ons vandag moet stry en weereens 95 Stellings teen die Kerk se deur vasspyker. Dit is nie so verregaande soos ons dink nie, Reformatore het ʼn vyf jaar doel om so ʼn dokument tot werklikheid te bring en die aanvang daarvan is Januarie 2012.

Die Goue Draad van die Evangelie.

Deur al die eeue was daar ʼn goue draad van die evangelie wat eensgesind was in hulle teologie wat deurgevleg was deur die duistere eeue van die donker dieptes van die Middeleeue; dit is die goue draad van Jesus Christus en die Apostels. Die draad is dan ook die goue, suiwer draad van gereformeerdheid. Daarmee bedoel ek die lering van die Apostels wat nie verander het nie, en die toets van die tye geslaag het. Die eensgesindheid was die basiese beginsels van die evangelie wat vandag deur die meerderheid van Christendom nie as legitiem aanvaar word nie. Inteendeel, die waarheid word versmaai in die belegging van Charismania, Arminianisme, Post- en Pre-millennialisme wat die antitese is van gereformeerdheid, maar nogtans in sommige opsigte, die boetie is van Roomse ideologieë sonder sy rituele.

Dit het nie by Wicliffe, Tyndale, Luther, Zwingli of Calvyn begin nie. Calvyn is nie die Alpha en Omega, die outeur, die skepper van Gereformeerdheid of die Reformasie nie, maar God met Sy Woord deur die eeue heen het Sy eer verdedig deur reformatore deur alle eeue heen en die stryd sal voortwoed tot die einde van die dispensasie van die Kerk.

Aan God Alleen die Eer

Deur die studie wil daar gewys word dat geen mens die eer kry vir verandering nie, maar net deur die waarheid van die Woord van God. Die vaste beginsels van “net God kry die eer” vir die historiese betrokkenheid van die Verlossingsplan volgens Sy Raadsbesluit laat nie toe, dat mens die eer sal kry nie, want wat se talente, dryfkrag, vermoëns en wat die mens ook al bereik het in die lewe, kom van God, sodat niemand kan roem of die eer kry nie. Dit was nie ʼn mens wat hom ten volle toegewy het aan God, wat God beweeg het om die mens vir sy doeleindes te gebruik nie, maar God verrig die onmenslike deur die sondaar sonder meriete.

Die kern van ware Bybel Interpretasie

Hoe dikwels hoor ons van: jou waarheid is nie my waarheid nie, of: die versie beteken vir jou anders, of die leun dat daar is nie; ʼn absolute waarheid nie.

Daar is twee basiese konsepte van Bybel interpretasie wat almal tot dieselfde slotsom sal laat kom en dit is die volgende:

  1. Die Bybel is sy eie interpreteerder, sy eie woordeboek, sy eie definisies, verskaf sy eie betekenis van simbole. Waar kom dieselfde gedagtes in ander plekke voor? So begryp ons wat die Bybel wil sê. Dit begin met gebed, sodat die Heilige Gees vir ons wat die Woord se openbaar.
  2. Die woord is gees en waarheid. Hier lê die kern van ware interpretasie van die Bybel. Indien jy van die geestelike beginsels afwyk dan neig jy tot Koninkryk-Nou teologie, (postmillennialisme) of val in die slaggat van ʼn letterlike tempel herstel, letterlike diere offers vir sonde in ʼn duisendjarige aardse tydperk vir die Jode (premillennialisme) of in ʼn onskriftuurlike martelaarlose ontsnappings roete teorie, van die geheimsinnige Wegrapers soos John Hagee en Johan Malan, sonder gees en waarheid. Ons het gepraat van; deur die waarheid van die Woord van God deur die individu, dan die gemeenskap, dan die Kerk te verander. Daar is nie die verskoning dat die een sê die Bybel sê so en dit ander vertolk dit so, om ander evangelies te verdedig nie. Daar is slegs die vervulling van die skaduwees, die simbole, die tipe, die figuur in die geestelike. Alle Skrywes wys na Jesus, alle profesieë is vervul in Jesus, alle aardse Jerusalems is vervul in Jesus, alle beloftes aan grondgebied is vervul in Salomo se tyd wat wys na die geestelike Israel en is die geestelike vervulling van ewige grondgebied, ʼn hemelse Kanaän en grondgebied, ʼn hemelse stad Jerusalem. Alle aardse tempels wys na Jesus wat dit finaal in stof en as vernietig het en geestelik weer opgebou het in sy liggaam. Ons kan nie meer terugkeer in trurat na die skaduwees, die stoflike, tydelike dinge nie maar soos Abraham kyk ons ʼn hemelse stad, ʼn ewige koninkryk.

Slegs deur Geloof Alleen 

Kan u dit insien gelowige; dat die besnede Israel, die skaduwee, word die geestelike besnede Israel insluitende alle nasies onder andere die onbereikte Jode. Die mens kom tot God slegs deur geloof alleen vanaf Adam af, soos in die Oue sien ons vorentoe en in die Nuwe kyk ons terug na onse Verlosser. God sien die mens (Abraham aan die slaap). Dit is maar mens wat daar slaap, non posse non pecari, nie in staat om nie te sondig nie en in die status corruptionus. Daarom maak God ʼn verbond sonder die mens, God se verbond is nou eensydig en die mens is hulpeloos in die verbond, geen aandeel of bydrae nie. Toe die vuur beweeg tussen die gesplete karkasse en bloed, sê God: as Ek dit verbreek dan sal Ek sterf. Die mens het dit verbreek, maar tog sterf God dan vir die mens, Sy bloed vloei vir die mens sodat die mens versoen kan wees met God. Ons rus op die belofte van daardie verbond al wat God in die Oue vereis het was die besnydenis, die teken, nou die teken van daardie afwassing van die sonde, die doop maar meer dan; die hoop op ʼn besnede hart, gevestig op die belofte aan Abraham en sy geestelike nageslag. Die besnedenes het nie daardie tyd gered nie, die doop red nie in hierdie tyd nie maar ʼn nuwe mens, deur die geloof, God gegewe aan Christus.

Joh 6:37  Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie. 

Credo of Chaos?

In ʼn artikel: “Why Conservative Churches are Growing,” in die New York Times, April 25, 2011 sê David Brooks dat konserwatiewe kerke groei want hulle maak ernstige oproepe op gelowiges in terme van doktrine en gedrag. Hierdie kerke vereis gedefinieerde doktrine wat ontvang, geglo, geleer moet word, sonder kompromie. Ook dat ons in die wêreld is maar nie van die wêreld nie. Ons distansieer ons van sekulêre geloof en gedrag. Die liberale kerke inteendeel, is teen hierdie beginsels. Om die voordele te trek van kulturele aanvaarding en aansien, word doktrine en gedrag vereistes verlaag en maak lidmaatskap ʼn daad van persoonlike keuses en nie een van teologiese oortuiging nie. So dan is daar menige voorbeelde van sulke verlaging van doktrine asook met ʼn meer ekumeniese beleid.

Die godsdiens wat groei het sy teologie, doktrine en kode van gedrag, in eise van absoluut waarheid. ʼn Deeglike, akkurate teologie gee vir die gelowige ʼn kaart van realiteit wat help om sinneloos agter die populêre kontemporêre soeker vriendelike godsdiens van die massas aan te hang.

Die gedragskodes laat mense toe om hulle karakter te bou. Die dissiplines lei tot die fondasie van ongewone dade van selfbeheersing. Die vae humanistiese praatjies oor HIV deur goed-doeners help nie veel om mense af te sien van hulle gewaagde gedrag nie, maar teologiese praatjies van reg en verkeerd, verlossing en verderf – werk beter.

Die slotsom is: maar weer dat ons moet vashou aan die Skrif Alleen, aan die waarhede van die Evangelie en daardie reddingswaarheid met die hele wêreld deel. Reg en verkeerd, verlossing en verdoeming. So is die Koninkryk. Gereformeerdheid lê die naaste aan die Skrif Alleen soos deur die eeue heen bevestig deur die helde van Die Geloof soos ons sal sien.