DIE KONING VAN KONINGS EN HERE VAN HERE

Rev 19:11  Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. 

Hierdie PERD het ons al voorheen aanskou in Openbaring 6 wat voortgaan op Sy glorieryke tog, wat ry om te oorwin en in oorwinning. Ons het in hoofstuk 6 ʼn perd van vlekkelose reinheid gesien, Hy was toe gekroon met ʼn enkele kroon, om Sy koninklike heerskappy te wys en om die soldate van die Here tot oorwinning te lei. Nou sien ons Hom gekroon met baie krone, om aan te toon die totale oorwinning is nou kompleet. Ons sien; Hy is Getrou en Waaragtig. Die waarheid van Sy Woord waarop alle hoop gevestig is. Moses se laaste woorde aan die volk: Deu 7:9  Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.

Rev 19:12  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. 

Hierdie is die mistieke Naam, die naam van die Drie-Eenheid, net God kan God begryp, nie mens of engel kan daardie Naam uitspreek nie. „EK IS WAT EK IS”. Hier is die Naam wat  Christus gelyk maak aan die Vader en die Heilig Gees in die Eenheid van die Godheid. Dit is waar dat dit die menslike naam JESUS dra, maar dan slegs as Man, die kind van Maria. Buite die Evangelie Christus word Sy persoonlike menslike Naam selde gebruik behalwe met die Here vooraf, of Christus, ʼn indikasie dat ons versigtig moet wees om van die VERLOSSER TE PRAAT MET Sy persoonlike Naam alleen. Ons vereer Hom as „Die Here Jesus Christus”. In Filippense 2.10 word daar wel gepraat van „in die Naam van Jesus sal elke knie buig, in die hemel en aarde en onder die aarde” maar hier plaas dit Hom op die Ewige Troon, Een wat ware Mens is sowel as God. Mat 11:27  Alles is aan My oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Isa 9:6 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors— 

Die Engel van die Here verskyn aan Simson se ouers en hulle vra die Engel Sy naam, Jdg 13:17  Daarop vra Manóag die Engel van die HERE: Wat is u naam, dat ons U kan vereer as u woord uitkom? :18  En die Engel van die HERE sê vir hom: Waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is? In die KJV: Why askest thou thus after my name, seeing it is secret?  Vertaal ook as “Wonderbaar” soos in Jesaja. Jakob se ondervinding met die Here by Peniel, verseker dat daar niks vergelykbaar met dit is in die lang geskiedenis van die mens nie, dat mens met God stoei en OORWIN, sodat die Here sê – “Laat my gaan want die dag breek…..” “Ek sal nie” sê Jakob, behalwe as U my seën. Dan vra Jakob Sy Naam van die mistieke teenstander: “Waarom is dit dat jy my Naam vra” Jakob was tevrede met dit, en SO MOET ONS. John Wesley gaan ʼn stappie verder vanwaar Jakob opgehou het in sy gedig:

Yield to me now for I am weak,

But confident in self-despair;

Speak to my heart, in blessings speak,

Be conquered by my instant prayer;

Speak, or thou never hence shall move,

And tell me if THY NAME IS LOVE.

Die digter oorwin, want die goddelikke hou daarvan om so met geloof en vertoue in aanhoudende stoei in gebed oorwin te word. Vra vir brood, die Brood van die ewige lewe. Gal 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. Ek het Wesley se kerk besoek waar hy gepreek het, daar gaan nie veel aan nie, want hier ook het die vuur geblus. Wesley het op sy sterfbed beken dat dit nie moontlik is om volkome heilig te lewe nie. Non Posse Non Peccare. Maar ALLES NET GENADE. Ook was ek by John Knox se graf, net ʼn nommer in ʼn parkeer terrein. Hulle wat God nie laat gaan het totdat God hulle werk seën. Kom ons kyk na die derde Naam:

Rev 19:13  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. 

In die begin was die Woord en die Woord was met God, en die Woord was God. Nie ʼn krag nie maar ʼn Persoon. Laat daar lig wees en daar was lig. Lig is die basiese feit van die Skepping, God bring die natuurlike wet in bestaan. Die Woord het die Skepping gemaak, dit het die Wet vir Moses gegee en met hom van aangesig tot aangesig gepraat, die Woord het Israel uit Egipte gelei, voor hulle uitgegaan. Dit was die selfde Woord wat aan Abraham verskyn het by Mamre. Kom ons kyk na die vierde Naam:

Rev 19:14  En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. :15  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. :16  En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here. 

Die Soewereine Heerser wat nooit Sy heerskappy verlaat het en aan ander magte oorgegee het nie. Nieteenstaande die leuens van teoloë wat beweer dat Satan in beheer is van die aarde en dat God niks kan doen sonder die sogenaamde Christene wat die koninkryk gaan stig en ons sal deur sogenaamde geestelike oorlogvoering die Satan se vestings oor neem en hom bind. Hoe groot is die mens se skande in sy onkunde om te bind wat gebind is op die kruis, om God se daad van die offer eens en vir altyd as minderwaardig te beskou en self ʼn bydrae te maak. Dit is godslastering en bring oneer aan God se Daad. Mag hulle eerder hulle Bybels weggee as om dit te verdraai. Dan 4:34  En ná verloop van tyd het ek, Nebukadnésar, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof en Hom wat ewig lewe, geprys en geëer, wie se heerskappy ‘n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. Nebukadneser het beter geweet as vandag se entoesiaste, hy was waarlik gered na hy soos ʼn dier gelewe het en deur God geloof geskenk is, hulpeloos in sy toestand, net soos ons; indien God nie ingryp nie bly ons in ons toestand van dierlike dood sonder ware lewe. Dit was dieselfde God wat hy gesien het in die verterende oond saam met Daniel.

Die Laaste Groot Stryd

Rev 19:11  Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. :12  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. :13  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. :14  En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. :15  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. :16  En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.

DIE KONING VAN DIE KONINGS EN DIE HERE VAN DIE HERE. Ons word voorgestel aan die laaste groot stryd tussen die kragte van lig en donker, Armageddon, alhoewel die naam nie in die beskrywing voorkom nie. Weereens dit is nie ʼn aardse stryd nie maar ʼn geestelike stryd. Ons moet ons nie laat verlei deur die Amerikaanse sekte van Apokaliptiese skrywers nie. Dit is ʼn stryd tussen Christus homself en Satan, die leërs van die hemel en die  magte van donker. Die stryd in Hoofstuk 20 is dieselfde stryd hier, ʼn aparte weergawe van dieselfde stryd, nie geskei deur ʼn 1000 jaar nie.

Christus ry nie op ʼn wit perd nie, ook nie die hemels leer van engele en ons ook nie saam met Hom nie, ons gaan Hom wel tegemoet. Dit is simbolies, Christus het ook nie ʼn skerp swaard wat uit Sy mond uitgaan om die nasies uit te delg nie. Christus se kleed gedoop in bloed is die teken van die dood van Sy vyande.Isa 63:1  Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos.2  Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos dié van een wat die wynpers trap? 3  Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het. 4  Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom. 5  En Ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie; en Ek het My verbaas, maar daar was niemand wat ondersteun nie. Toe het my arm My gehelp en my grimmigheid het My ondersteun. 6  En Ek het volke vertrap in my toorn en hulle dronk gemaak in my grimmigheid; en Ek het hulle lewensap op die aarde laat afloop. “kleed wat in bloed gedoop was” Dit is eenvoudig Christus se algehele triomf oor al die vyande van Sy Kerk. Die engele wat Christus volg is die wat altyd daar is in verdediging van God se kinders. Dit dui vir ons aan dat dit ʼn onsigbare stryd is, nie met aardse wapens nie. Al wapen wat ons sien is die Swaard uit Christus se mond wat ons weet is die WOORD VAN GOD. Hoe is die stryd voleindig? Vyf woorde, “die dier is gevange geneem”  wat ʼn stryd, en in die hel gegooi en die ander nasies met die swaard uit GOD se mond. Daar is nie 200 miljoen lyke nie wat die voëls gaan eet nie. Die naam Armageddon verskyn nie hier nie en net in Openbaring 16.

DIE GEESTELIKE OORLOG

Rev 19:17  En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, :18  dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. 

Die voëls is ʼn OT se beeld wat die absolute omverwerping van die vyand uitbeeld. Dawid en Goliat, ʼn beeld van so ʼn Armageddon stryd: 1Sa 17:46  Vandag sal die HERE jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leër van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel ‘n God het. Onthou u van my ondervinding in so ʼn dwaalleer kerk met die aasvoëls.

Rev 19:19  En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër.

KOM ONS KYK VERDER