DIE LOSLATING VAN SATAN

Rev 20:7  En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; 

Ons weet wat die binding van Satan is, nou kyk ons na die ontbinding of loslating. Dit is duidelik dat dit die finale fase van Satan se lang geskiedenis inlyf as die Teenstander van God en mens. Satan met sy kort tyd oor versamel die hele wêreld vir die laaste stryd. Dit is wat bedoel word met God en Magog en nie enige sisteem nie. Dit was Sirië onder Antiochus Epiphanes wat die simbool is in Openbaring vir die finale aanval van antichristiese idees en valse evangelies. Wêreld wye oppressie en teëstand van die kerk is die dae net voor Christus se Tweede Koms. Dit kan lank duur. Gog en Magog se neerlaag was onverwags en volledig en van korte duur. So voorafskadu dit finale verdrukking van die kerk. Die oorlog van Openbaring 20 is eksklusief teen die Kerk as die LAER VAN DIE HEILIGES, EN NIE N NASIE NIE. 1Pe 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, Dit kan nie geïdentifiseer word met enige aardse nasie nie of enige geografiese afbakening nie. Die mense van God sal nie versamel wees by een plek nie daarom is dit in sy geheel geestelik, die laaste aanslag van desepsie, misleiding, en vernietiging van die waarheid. Dit is baie meer as net die vernietiging met fisiese wapens van die Russe, Chinese of Islam Staat. Die Chinese, Amerika en Russe is op die oomblik ons vriende, Maoïsme is so te sê dood. Die Evangelie is verkondig aan alle nasies en geen finale herlewing sal daar wees nie. Kom ons kyk wat hierdie loslating behels: