DIE BASUINE OORDELE

Hoofstuk 8-11 7 Basuine. Die Sewe Seëls sinkroniseer met die Sewe Trompette. Dieselfde gebeurtenisse, dieselfde tydperk. Weereens ʼn volmaakte getal en ʼn bietjie meer informasie van die einde. Die straf oor die ongelowige en beloning van die gelowige.

Eerste Basuin

Rev 8:7  En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. 

Dit stem ooreen met die sewende plaag in Egipte in Ex 9: 22. Hael is altyd ʼn simbool van die heilige oordeel en geregtigheid. Soos die vrugbare velde en bome vernietig is so bring God Heilige oordele op die trots van die mens en die heersers van die aarde. In die dag van die Here. Isa 2:10  Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. 11  Die hoë oë van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne neergebuig word; en die HERE alleen sal in dié dag verhewe wees. 12  Want ‘n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word; 13  en oor al die hoë en verhewe seders van die Líbanon en oor al die eikebome van Basan; 14  en oor al die hoë berge en oor al die verhewe heuwels; 15  en oor al die hoë torings en oor al die versterkte mure; 16  en oor al die skepe van Tarsis en oor al die kosbare pronkstukke. 17  Dan sal die hoogheid van die mense neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word; en die HERE alleen sal in dié dag verhewe wees. 18  En die afgode sal geheel en al verdwyn. 9  En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik. 

Die oordele van die sesde Seël in Open 6:15 beskryf ʼn soortgelyk beeld van die ongelowige waar hulle vlug na die grotte van die berge. Isa 40:6  ‘n Stem sê: Roep! En hy vra: Wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos ‘n blom van die veld7  Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die HERE daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras! 

Isa 40:8  Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid. 

1Pe 1:24  Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af.

Die hael is nie fisiese hael nie. Dit word saam met vuur en bloed gemeng. Simbolies van die wraak van ʼn heilige God wat deur die verlossings geskiedenis werk om die Satan aan ʼn leisel te gebruik, in diens van God, om Sy doeleinde van Sy Raadsplan uit te voer, te beperk en die anti-Christe te beperk wat teen God werk. Is die Satan losgelaat?, ja, maar beperk. Bome, gras, berge en see is die wêreld se aanslag. Isa 57:20  Maar die goddelose is soos ʼn onstuimige see; want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op. Rev 17:15  En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Jud 1:12  Hulle is skandvlekke in julle liefdemaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulleself voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, twee maal gestorwe, ontworteld; 13  woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word.

Tweede Basuin 

Rev 8:8  En die tweede engel het geblaas, en iets soos ‘n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ‘n derde van die see het bloed geword,

Die stad van Babilon word neergewerp.

Jer 51:25  Kyk, Ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die HERE; jy wat die hele aarde verwoes. En Ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak ‘n afgebrande berg. Psa 46:2 daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see.

Dit laat ons ook herinner aan die droom in Daniel 2, die steen wat gesny is sonder hande, die Koninkryk van Christus wat die beeld geheel en al vernietig en ʼn berg word wat die hele aarde vul. Mat. 21:21 waar Jesus die toekoms van die Joodse nasie vooruit beeld, die vernietiging van die Joodse berg wat deur die evangelie in die see gewerp sal word. Vanweë ongeloof, soos die vye boom vir altyd sal wees, die Hagar verbond, die ou Jerusalem, die slavin vir ewig uitgewerp. Mat 21:19  en Hy sien ‘n vyeboom langs die pad en gaan daarnatoe; maar Hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen; en Hy sê vir hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer ‘n vrug kom nie! En onmiddellik het die vyeboom verdroog. 20  En toe die dissipels dit sien, was hulle verwonderd en sê: Hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog? 21  Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see—sal dit gebeur. Gal 4:30  Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie.

Vir altyd. Nooit sal die aardse Jerusalem, die bond vrou, die wet weer as ʼn aardse instelling daar wees nie.

Rev 8:9  en ‘n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan. 

Dit simboliseer die mens se woeker met aardse dinge. Die vertroue op die aandele mark, dit gaan alles inmekaar stort en sink.

Derde Basuin 

Rev 8:10  En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine.:11  En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het  gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het.

Wie is die ster? Luk 10:18  Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val. Hy was nog altyd besig en verskyn deur die loop van die geskiedenis in al sy anti-Christelike kamoeflage. Dit was ʼn nuwe fase in Satan se geskiedenis wanneer die sukses van die evangelie Satan se kinders God se kinders maak. Satan kan die volgelinge van Christus vervolg in vlees, maar kan nie meer die gees vervolg in die sin van beskuldiging by God nie, want hy is uit die hemel gewerp en kan nie meer kinders van God se skuldbrief teen die Christen vir God wys nie, want dit is vasgenael aan die kruis. Daarom vervolg hy die kerk soos ons sien in Openbaring 12. Die vervolging geskied deur bitter als. Exo 15:23  En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. 

Exo 15:24  Toe murmureer die volk teen Moses en sê: Wat moet ons drink? 25  En hy het die HERE aangeroep, en die HERE het hom ‘n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het Hy vir hulle ‘n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef.

Die houtkruis van die Redder, wat lewe gee aan die wêreld, die water wat Hy gee om te drink is soet. Die water van die Satan is bitter, besoedel, en daardie stroom wat die ou draak agter die kerk aanstuur, word opgeslurp nie net deur die ongelowiges nie maar deur die valse en ander evangelies van vandag. Kom ons vernuwe ons gedagtes dat ons kan onderskei. Die bitter water is wanneer die lewensgewende doktrine van Jesus Christus verdraai word na die van  rasionalisme, ritualisme, liberalisme, pragmatisme, eksperiënsiële ritualisme, panteïsme, panenteïsme van die sogenaamde Nuwe Hervormers, humanisme, evolusionêre godsdienstiges, die godsdiens van Een-isme (Skepping sonder God, God in ons, ons in hom), hominisme, (vrou en man in een). Laasgenoemde is ʼn heidense geloof.

Dan is daar die valse kerk in die vorm van selfaanbidding, (narsissisme) die motiverende godsdiens van Amerika, die voorspoed en gesondheid religieë, as dit oor die mens se voorspoed gaan dan is dit nie die evangelie nie.

Die filosofie van Een-isme, (One-ness), dr. Peter Jones se lesings: (http://www.ligonier.org/learn/teachers/peter-jones/) wat hierdie nuwe verandering in religie verduidelik is ʼn moet luister om die omvang van die sekularisme in die kerk te begryp. Die soet water van die suiwer Evangelie is verbitter deur Jung en die humanistiese godsdiens, die homo wat ʼn heidense godsdiens vorm, die een word van die mens, die aanbidding van die Skepping en die verwerping van die Twee-nis (dualisme) van ʼn Skepper en ʼn Skepping. Die aanvaarding van evolusie. Al die dinge word neergewerp en uiteindelik sal elke tong bely dat Christus Heers en elke knie buig tot in die hel, dat God regverdig geoordeel het.

God laat hierdie basuine toe.

Rom 1:24  Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer 25  hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.26  Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;

Dit is die oordeel van God, net soos oorloë, hongersnood, Ebola virusse en valse evangelies van aardse seëninge najaag. Die Jerusalem is van bo, die stad is van bo, ʼn geestelike stad en koninkryk.

Jer 2:13  Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Eze 34:17  En wat julle aangaan, my skape, so sê die Here HERE, kyk, Ek sal oordeel tussen skape en skape, die ramme en die bokramme. 

Wanneer daar ʼn Apostaat (afvallige) kerk is, daar het die waters bitter geword, Alsem. Vandag in die Lutherse kerk is Islam welkom, homo’s is in ampte, humanisme vervang die ware evangelie. Die ontluikende kerk wat haweloos is van Stephan Joubert is een van die Alsem, ontluikende kerke met sy hindoeïsme “lectio Divina” met die geestelike lees van die Bybel. Hy praat van “Retraites” geestelike oefeninge en transpersoonlike terapie. Dit is die nuwe kultuur van Eenisme. Hulle drink gif en sterf geestelik, hulle neem slange op en hulle word gepik, hulle kan nie meer onderskei nie en wat hulle wil hê kry hulle maar hulle siel lei honger.

William Hendriksen (More Than Conquerors) verduidelik meer breedvoerig dat die verduideliking van die plaag onder die simboliek van bitter water, dat dit aandui al die katastrofes wat die mens weerhou om sy behoeftes te bevredig. Water dan simboliseer dit wat die mens se behoeftes vervul, soos industrieë, handel, finansies. Dus die vergiftiging van die fontein en water dui aan, onder andere, die agteruitgang van bogenoemde.

Die Vierde Basuin 

Rev 8:12  En die vierde engel het geblaas, en ‘n derde van die son is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. 13  En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met ‘n groot stem sê: Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die orige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas! 

Kom ons kyk eers weer na die Ou Testament om die simbole te verklaar. Die basuine word verdeel in 4 en 3.

Exo 10:21  Verder het die HERE vir Moses gesê: Steek jou hand na die hemel uit, en daar sal duisternis oor Egipteland kom, sodat ‘n mens die duisternis kan gryp.

Die negende plaag in Egipte, die duisternis kan jy gryp, nie net fisies nie maar die spesiale vrees wat daaraan verbonde is. Rossouw Dante en Marat. Voltaire was ʼn vriend van Jung maar ook ʼn vriend van B Franklin. B Franklin het Whitefield se preke bygewoon en traktate versprei vir Whitefield. Voltaire was ʼn humanis en twee wêreld oorloë het daardeur onstaan.

Die fisiese lig, maan, son en sterre wat vir die mens lig en leiding gee op die aarde, hoe om op die see te vaar, in die woestyn. Om jou weg daar te verloor is ʼn lot van dood. In die geestelike ruimte verteenwoordig die lig die Woord wat ʼn Lamp is vir ons wee op die aarde na ʼn hemelse stad van ewige veiligheid en die openbaring van Christus in die evangelie. Die donkerheid van die 4 de basuin het diepe morele en spirituele betekenis. Dit is die verdowing van die lig van die evangelie waar die Woord van God en die Woord, die twee getuienisse van God duister word. Die duisternis van die bedekking is nog oor die Jode na 2000 jaar. Hulle het die Lig verwerp. 2Co 3:15  Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart; 15 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. 2Co 4:4  naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

Ons is soos die wêreld voor die vloed, weg van die lig en oorgegee aan geestelike korrupsie, voorspoed uit die bloed van die Lam deur handel te dryf deur die wol van die skape te steel vir eie gewin. Die Satan is “losgelaat”.

Waar is die sewe kerke in Turkye, oorgegee aan Islam?  Waar is die Spaanse “kerk” wat die reformasie beveg het met bloed? Waar is die Lutherse kerk in Denemarke wat eens almal Christelik was en nou beset is deur feministiese humanistiese liberalistiese lesbiërs, so ook in Swede, Noorweë. Wat wag vir Brittanje, Amerika? Donker hulle son, laat die dodelike donkerheid en dood neerdaal op daardie Apostatiese kerke. Rom 11:21  Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie.

Lig word verwyder van die wat dit verwerp. Europa is weer in die donker eeue. Amo 8:11  Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor. 12  En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die HERE te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. Die lig word weggeneem en duisternis neem die plek in.

2Th 2:10  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. 11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, 

God bind die Satan, het hom gebind aan die kruis, dit is ook Hy wat hom los laat. Job het gewys dat Satan is nie die tweede krag in die Kosmos nie maar die slaaf van God se Raadsplan, wat die belang van die troon van God dien. Die grootste gevangenis is om in ons eie sonde gehou te word, die gevangene van ons eie donker gedagtes. Dit is ʼn ewige oordeel en God se prerogatief om ons daaruit te verlos.

Donkerheid daal neer op ons Westerse beskawing, soos ons sien in humanistiese wette van menslike regte, tot sjimpansees kry nou regte, in Nepal kry jy ʼn derde geslag vroulik, manklik of ʼn „dit” ID dokument, in Swede moet kleuters ongeslagtelik aantrek en speelgoed karre en poppe deurmekaar geplaas sodat die kinders kan kies watter geslag is hulle voorkeur. Androginie (man en vroulike in jou). Die wette is vir aborsie, sodomie, evolusionêre ateïstiese opvoeding, materialistiese wetenskap. Dit is die verdonkering van die son, maan en sterre in die firmament van moderne denke, godsdiens en filosofie. Dit is meer donker en die gevolge meer ernstig as al die oorloë en hongersnood op aarde in al die historiese veldslae van die wêreld.

Net iets oor die derde deel van die oordele. Sem Gam en Jafet. Europa, Afrika en Asia. Gen 9:25  sê hy: Vervloek is Kanaän! ‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers. 6  Verder het hy gesê: Geseënd is die HERE, die God van Sem. Maar Kanaän moet sy dienskneg wees. 27  Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanaän moet sy dienskneg wees.

Van Sem kom die Saad van die vrou wat verlos van sonde en dood. Geskiedenis wys ons dat die Woord van God met Sem gewees het en deur hom, via Eber (vanwaar die Hebreeuse nasie hulle naam gekry het), en Abraham, tot die nasie Israel en uiteindelik tot Christus. Van Gam na sy kleinkind Nimrod, die stigter van Babel. Egipte in Psalms is die land van Gam. Psa 78:51  En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.

Baie interessant verwys Christus na die drievoudige verdeling van die menslike nasie in die gelykenis van die suurdeeg. Mat 13:33  ‘n Ander gelykenis het Hy hulle vertel: Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat ‘n vrou neem en in drie mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. Hierdie het geensins met sogenaamde rassisme te doen nie, dit is wel die evolusionêre leer wat die mens verdeel in verskillende tye van ontwikkeling wat sogenaamd rassisties is. Ons is tog Een Menslike familie, die gene van ʼn Skepsel in God se ewebeeld was van Eva na Maria oorgedra, en nie die gene van ʼn dier geskep uit ʼn moeras nie.

Die verborge dinge in gelykenisse is hoe Christus gespreek het. Die drie mates kan niks anders meen as die volle omvang van die menslike ras in daardie drievoudige verdeling deur die wysheid van God na die Vloed. Geskiedenis wys wonderlik hoe die profesie waar is tot vandag. Dit is in die derde deel van die aarde waar die geskiedenis van die Kerk geskryf is. Die storie van die Kerk was geskryf in Jafta bloed en trane. Lees die volledige deel in Charles Alexander se boek, Revelation Spritually Understood, bl.184-185. Daar is geen beter beskrywing van Openbaring vanaf die tyd wat Johannes die boek geskryf het tot vandag toe. http://www.allbygrace.com/alexrevelationmainpage.html

Die Groot Wee Oordele.

Rev 8:13  En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met ‘n groot stem sê: Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die orige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas!

Ek wil net beklemtoon dat ons moet interpretasies vermy wat alle kontemporêre gebeurtenisse sien as beskrywe in die Apokalips. Dit is ʼn boek wat geestelik begryp moet word, met ʼn toepassing vir alle tye en vir alle eeue.

Die Wee beskryf die intensiteit van die laaste basuine, wat die einde van die wêreld aandui by die laaste basuin.

Die Vyfde Trompet.

Rev 9:1  En toe die vyfde engel blaas, sien ek ‘n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. 

Die Koning oor hulle is Satan homself volgens die Grieks. Die Vernietiger, die Engel uit die Hel. (Grieks/Engels Lixicon gebaseer op Semantieke domeine Prof Louw en Eugene A. Nida, United Bible Societies, 1989. Die Bybel is ʼn literêre Boek, met wyshede, poëties, apokaliptiese, verhale geskiedenis, en profetiese uitsprake. Openbaring kan literatuur/wetenskaplik ingedeel word, in ABCDCBA. 

Ons bly in die area van die simbool, die Apokaliptiese literatuur is ʼn simboliese boek.

Die Ster, kan net Satan homself wees. Is 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies! Dit is die duiwel se huidige staat; hy het sy heiligheid verloor, sy staanplek in die hemel. Hy het die krag om die put oop te maak en sy demone uit te laat, met hulle invloed van euwel. 

Luk 10:18  Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.

Dit het Christus vooruit gesien wat gaan gebeur wanneer Hy aan die Kruis die Satan gaan bind en uit die hemel gewerp word, want ons is verlos deur die bloed van die Lam, ons sonde, en die ou Slang kan ons nie meer beskuldig nie, vir Job kon die Satan nog beskuldig, voor Jesus Satan se kop verbrysel het op die Kruis. In Hoofstuk 12 van Openbaring is hy en sy engele neergewerp, dit het op die kruis gebeur, in Hoofstuk 20 in die bodemlose put gewerp, waaruit hy keer op keer herrys en weer neergewerp word soos God toelaat. Soms losgelaat word, in ʼn meerdere mate soos ons ons verlossing aanskou. 

Slegs God regeer, Satan is nie ʼn tweede krag in die kosmos nie, Christus regeer en die duiwel word altyd neergewerp. Deur ons getuienis en die Bloed van die Lam oorwin ons hom. Indien God nie in absolute beheer is van Sy eie Skepping en Skepsels nie, dan is Hy nie God nie en moet ons na ander kyk wat in Beheer is, en hom aanbid. Dit is dan so dat die Charismatiese religie, Satan beskou as in beheer van hierdie aarde en God kan niks doen sonder dat die god van vandag, die mens, Satan bind en beheer nie. Ons is gode, (beweer die entoesiaste) maar God sê ons is maar mens. Selfs gereformeerdes soos König sê God is verbaas toe die Twin Towers in duie stort. Hy moet maar sy god aanbid. 

So in die verloop van die geskiedenis gee God die Draak vrye teuels, inteendeel beveel Satan uit sy put van donkerheid en is hy in God se diens om mense te toets en oordele te fel om God se Raadsplan uit te voer. Dit sien ons in die Wee se Basuine.  Die voorspoed, die trots, die welvaart word geknou, die goud roes, die gesondheid word weggeneem, die gastehuise van die sogenaamde man van god stort in duie, die mens se planne om Utopia, vrede in die wêreld te stig, plae uit te roei is alles tevergeefs. Net soos die Skepping agteruitgaan, nieteenstaande die evolusie teorie dat alles verbeter volgens ʼn self-skeppings religie, is die antitese dat alles agteruitgaan vanaf die sondeval. Mutasies plant nie voort nie. Veranderinge van spesies in hulself maar geen nuwe spesies ontwikkel. Menslike voetspore saam met Dinosourusse, krokodille eet dinosourusse, geen vermiste skakel gevind nie, die Neanderdal man het dieselfde gene as die mens, hy was maar mens, net ʼn groter brein gehad en meer intelligent, evolusie is ʼn geloof wat groter moet wees om te glo dat die wonderlike skepping van niks onstaan het nie, daar was niks, toe iets, dit is net ʼn filosofie wat ʼn religie is. 

Rev 9:2  En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van ‘n groot oond, en die son en die lug is deur die rook van die put verduister. 

Die put laat dik kolomme vuil rook uit. Dit is die rook van desepsie en verlyding, van donker en rou, van morele donkerheid en verwronge idees uit die hel se vulkaan. Die donkerheid daarvan verdonker die son en lug, die gruwelike morele en spirituele duister. Die krag van God se toegelate Raadsplan verhinder die Satan nie om in die harte van die kinders van die mens te werk nie. Onthou dit is een van die Basuine vir straf, oordeel en ʼn waarskuwing vir die mens om te bekeer. Dit is genade van God. 

Rev 9:3  En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. 

Sprinkane in die Bybel.

Egipte se sprinkane:

Exo 10:14  die sprinkane het opgekom oor die hele Egipteland en in die hele gebied van Egipte gaan sit, ‘n baie groot menigte—tevore was daar so ‘n sprinkaanswerm nie gewees nie, en daarna sal so iets nie weer voorkom nie.

Vooruitgeskou was die plaag in Egipte werklike sprinkane wat dui op die demone uit die put van hel wat die plaag van die mens vervolg vir die wat in hulle hand gegee is. Erger as die Moses se sprinkane.

Jesaja se Sprinkane:

Isa 33:4  Dan word julle buit weggeskraap soos sprinkane wegskraap; soos sprinkane hardloop, hardloop hulle daarop los. 

Hierdie verlossing van Israel wys op die koms van die evangelie, en die geestelike heerskappy van Christus oor Sy kinders, die Kerk. Alles wys na Christus geestelike heerskappy en koninkryk, sonder dit is die Bybel ʼn geraamte. 

Joel se Sprinkane:

Joe 1:4  Wat die afknyper laat oorbly het, het die treksprinkaan verslind; en wat die treksprinkaan laat oorbly het, het die voetganger verslind; en wat die voetganger laat oorbly het, het die kaalvreter verslind.

Dit is oordeel. Hier is 4 stadia van die sprinkaan, Alexander verbind dit met die 4 monargie van Daniel se professie. Dit wat die mense van die Ou Verbond domineer en vernietig totdat Christus sou kom, Babilon, Persia, Griekeland en Rome. Die Profesie van Joël, profeteer nie die restourasie van natuurlike Israel nie maar die finale ware bevryding op die dag van Pinkster, dit is wat Petrus proklameer op daardie groot dag, dat Joël se profesie dan en daar tot vervulling gekom het. Act 2:16  Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:

Alle Ou Testament profesie is beëindig in Christus en die Koninkryk. 

Joël se Sprinkane is Johannes van Patmos se sprinkane, lees: Joe 2:1  Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom,……. en die res: Joe 2:9  Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die muur, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos ‘n dief. 

Joe 2:10  Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel; die son en die maan word swart, en die sterre trek hulle glans in. Lees die res van die hoofstuk. Die visioen is dieselfde as Johannes s’n. Nog ʼn voorbeeld van die teleskopiese natuur van OT profesie. Om hemelse naam: dit is nie soos die charismate se valse Koninkryk Nou valse profete sê dat dit die Manifestasies is van die “seuns van God” wat onkeerbaar die wêreld oorneem en oor mure en huise klim om die wêreld oor te neem nie. Die is nie die evangelie nie, dit is die evangelie van dwaasheid van Rodney Howard Brown, Kennith Copeland en Marilyn Hicky en andere. 

Rev 9:4  En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. 

Dit is geen gewone sprinkane hier nie; hulle beskadig nie vegetasie nie. Hulle tas net die mense aan wat nie geseël is nie. Naamlik die wat die gees van God ontvang het, die wedergeborenes. Satan gaan uit sy put, gewapen met die opdrag van God teen die vyande van Sy kerk, dit is nie in Satan se plan om die wil van God te doen nie maar hy doen so ongewens in sy  haat. 

Rev 9:5  En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek.

Die vernietiging is net vir ʼn tyd, Hengstenberg bepaal dit as die helfte van die volmaakte getal 10, ʼn verkorte begin van oordeel wat gevolg word deur die intensifikasie van die sesde basuin. 

Rev 9:6  En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. 

Hier is die uiterste wanhoop van ʼn skuldige gewete wat die mens pynig, soos van Gogh dit uitdruk in sy kuns en selfmoord pleeg. Jer 8:3  En die dood sal bo die lewe verkies word deur die hele oorblyfsel, die wat oor is van hierdie bose geslag in al die plekke waarheen Ek hulle verdryf het, spreek die HERE van die leërskare

Lewe is ʼn dieper misterieuse bestaan van wat ons weet en die Skepper se Raad bepaal nie vir ons om dit slegs uit te blus nie by die einde nie, dit beëindig nie. Ook nie by enige genade dood nie.

Rev 9:7  En die voorkoms van die sprinkane was soos dié van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense. 

Dit is nie die Turke van die Arabiere se Turbans wat hulle hare lank gedra het nie. Dit is sover ons kan gaan met ʼn letterlike vertolking. Die beeld word geneem van Nahum. Nah 3:15  Daar sal die vuur jou verteer, die swaard jou uitroei, jou verslind net soos voetgangersprinkane. Al vermenigvuldig jy soos voetgangers, al vermenigvuldig jy soos treksprinkane; en wat volg….

Rev 9:8  En hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos dié van leeus.9  En hulle het borsharnasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaens met perde wat opruk na die oorlog. :10  En hulle het sterte gehad soos dié van skerpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense vyf maande lank skade aan te doen. :11  En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die naam van Apóllion. 

Verse 7-11 kan ons as ʼn geheel neem, die grafiese beskrywing van hierdie sprinkane uit die hel. Pynig, brandend maar nie dodend nie, wat die mens se siel vul met die mees wanhopige vrees. Dit is ʼn ware beeld van die siel van die mens in ons tyd, die mens sonder Jesus Christus se verlossing en skoon gewete. Hier is die demone, wat die mens beroof van alle lig, dit is , die van alle ware geregtigheid en heiligheid, vreugde en vrede, wysheid en begrip. Hulle koning is die Vernietiger. Sonder hoop, gelyk met die aap, nie in God se beeld geskape, sonder ʼn toekoms, self geskape deur moeder aarde sonder adel beeld en doel. Dit is Satan se werk met die mens. 

Die harnasse van yster dui aan die doktrine van die mens wat sy eie regverdiging deur rasionalisme maak. Die harnas word toegelaat deur God, gee die mens oor aan sy begeertes en die heilige oortuiging van sonde word uitgedoof, wat ʼn toestand om in te wees.  Die sekulêre humanisme. Die vyf maande is die tydperk wat God dit toelaat. Die perde vertrap waarheid, die vroue met mans gesigte maar vroue hare is vals godsdiens van homokosmos, homoteologie, die een-is van die mens in ʼn Skepping sonder ʼn Skepper. Nee,  dit is heterokosmos, heteroteologie, God skep ʼn skepping. Homo is ʼn heidense aanbidding. Die samesmelting van die teenoorgelde. Geen verskil tussen waarheid en die valse nie. Eliminasie van die Binêre is ʼn homo gesegde. Die  Binêre eliminasie van die sjimpansee en die mens. Die Christus-lose Christenskap van Osteen. Basies is die beginsels van, of beginsellose evangelie, dat God daar is vir jou, vir jou voorspoed en begeertes of selfsug. Die populariteit word gekenmerk deur die top verkope van onheilige boeke soos Joel Osteen se boek: ‘Your best Life Now’ en ‘Become a Better You’. Osteen het nie teologiese opleiding nie maar is ʼn dissipel van sy ‘Voorspoed tele-evangelis’ vader, ʼn voormalige TBN prediker, Die strategie het verander, in Osteen se platform is daar nie toue van mense wat wag vir genesing, of mense wat omval as die prediker op hulle blaas nie. Hy kom voor as ʼn goeie buurman wat goed praat maar is ʼn Voorspoed, Gesondheid, Rykdom asook ʼn hiper Geloof leraar, met die verskil; sonder ʼn lydende Christus vir ʼn korrupte sondige mensdom. Sy familie besigheid het nou die grootste kerk in Amerika, Lakewood Church. Dit is vandag moeilik om te onderskei tussen die Voorspoed en die ‘Seeker driven’ mega Kerke wat wêreldwyd soos paddastoele opspring, ook onder die ortodokse. http://www.reformedtruth.co.za/index.php/afrikaanse-artikels/5-afrikaans/19-die-christelose-christelike-godsdiens-van-amerika 

Hemel en hel verdwyn, Hitler is in die hemel, ʼn universele Utopia. Een-isme, man en vrou verdwyn.

Dr. Peter Jones (2014) in sy lesing “One or Two” vertel hoedat Carl Jung ons terug gebring het na sekulêre afgodediens.  Jung noem Christelike ortodoksie “sistematiese verblinding”. Jung wat die antieke Gnostiese god Abraxas, half mens, half dier as ʼn god hoër as die Christen God en die Duiwel beskou het, het daarin geslaag om die Westerse wêreld terug na die paganis te neem. Newsweek het aangekondig dat ons “is nou almal Hindoes”, bedoelende die Westerse Christelike religie is verander deur Oosterse spiritualisme  wat ons ook waarneem in die lees van die Bybel in die Oosterse meditasie tegniek van lectio Devina soos die populêr geword het by sommige NG predikante. 

Dit is erger in sy ergste vrees, meer as fisiese pyniging, is geestelike wanhoop. Moet nie opgee om ʼn standpunt in te neem vir die waarheid nie, vir historiese Bybelse Christen teologie. 

Rev 9:12  Die een wee het verbygegaan; hierna kom daar nog twee weë.

Die Sesde Basuin.

Die mees vernietigende basuin oordeel. 

Rev 9:13  En die sesde engel het geblaas, en ek het ‘n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is, 

Dit beskryf oorlog, alle oorloë, verlede hede en toekoms, maar veral dit wat nog kom en ʼn erger graad. Gelowiges en ongelowiges moet dit verduur. Hulle versekerde oorwinning oor al die kante van euwel wat teen hulle opstaan.  Hier is die troos vir die kerk. Dat ten midde van die lyding mag die kragte van euwel nie die verseëldes seermaak nie. Die Boek van Openbaring is die bewaring van die Here se vervulde getal. Daar is ʼn verbintenis tussen die intersessie van die vervolgde kerk, en die antwoord van oordeel teen hulle wat haar vervolg.

Rev 9:14  en dié het aan die sesde engel met die basuin gesê: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. 

Hierdie  is bose engele, soos ons sien hulle is gebind en losgelaat, soos dit God behaag. Die Rivier verteenwoordig Assirië, Babilon, dit is die sondige wêreld. Hulle bring die mens in oorlog, soos God toelaat,  die soewereine Goddelike krag en geregtigheid. Die groot rivier is die skeiding van Babilon met gevalle mense en onderdrukte wêreld se magte. Bose engele is net soos die dienaars van God soos die engele van lig. Psa 78:49  Hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, ‘n uitsending van ongeluksbodes. by sending evil angels among them. As jy die duiwel kies as jou vriend sal jy die duiwel hê as jou vyand en onderdrukker. Die Engele gebind by die rivier is simbolies asook die rivier. 

Rev 9:15  Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak. 

Rev 9:16  En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor. 

Dit is ʼn simboliese getal, ʼn ontelbare onsigbare bose magte. Die perde en ruiters het een doel, om te vernietig. Hulle vernietig nie noodwendig deur dood nie, maar die dood van die Woord en die wat weggeneem word deur die opdrag van God deur die diensbaarheid van die bose sodat God hulle oorgee aan hulle sekulêre humanisme en rasionalisasie wat 3 wêreld oorloë ten gevolge het. Dit is die derde van Japhta se gevolg in Europa. Die letterlike sienswyse van hierdie Wee is duidelik onmoontlik. Dit is nie ʼn weermag van die Chinese nie. Satan se 200 000 000 demoniese leer, onsigbaar vir die mens is op die mens, die getal is ontelbaar wat die mens beïnvloed met sy antichristiese aanslae. Rev 1:18  en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. 

Die menslike ras in sy afvalligheid kies die god van goud, silwer, hout en steen.

Rev 9:17  En só het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan. :18  Deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het; :19  want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte; want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan. 

Letterlike perde blaas nie vuur nie en byt met hulle sterte nie. Dit is ook dan nie reusagtige gepantserde voertuie nie. So behandel die gehele Boek as simbolies. Die antichriste het nie sewe koppe en tien horings nie, en op sy rug of die duiwelse rug sit nie ʼn hoer nie. Nee die Boek is simbolies, geestelik. Die wat ore het om te hoor hoor. Die populêre boeke en media is net ʼn geldmakery en profyt uit die Bloed van die Lam.

Soos die sprinkane plek maak vir die perde en ruiters, soos die brosharnasse van yster plek maar vir wapens van vuur,; soos die gesigte van mans plek maak vir die koppe van leeus; soos die soeke na selfmoord plek maak vir geestelike slagting, so sien ons hierdie beginsel is altyd aan die werk. Ons is nou in die eeu van rasionalisme, sekulêre humanisme, homoteologie van binêre uitwissing, God word uitgewerp van die skepping. Die wetenskap, kuns, musiek en dogma word alles korrup met ateïsme wat die mens se gedagtes beheer. Die ware kerk van die Verlosser kan Satan nie aanraak nie, maar al die res word in sy hand gegee.

Rev 9:20  En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. :21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie. 

Ten spyte van al die kanse vir die mens wat die rampe, oorloë, katastrofes aanskou en beleef, keer hulle nie na die God van Genade nie. Dit is waarskuwings, julle sal net so omkom indien julle nie bekeer nieLuk 13:1  En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat Hom berig gebring het van die Galiléërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. 2  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dink julle dat hierdie Galiléërs groter sondaars was as al die Galiléërs, omdat hulle sulke dinge gely het? 3  Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. 4  Of daardie agttien op wie die toring van Silóam geval en hulle gedood het—dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? 5  Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom

Die vervolgde wêreld word die onbelyde wêreld.

Hendriksen verklaar dat die algemene betekenis van hierdie Basuine is duidelik. Vanaf die gehele Verlossingeskiedenis vanaf Abel, tot by die eerste koms van Christus en tot by die tweede koms van ons verheerlikte Here Jesus Christus, wat alles beheer volgens die Boek van God se Raad, sal God weer en weer die vervolgers van die Kerk straf deur oordele in elke aspek van hulle lewe, beide fisies en geestelik. Die bloed van die martelare is kosbaar in die Here se oë. Die gebede van alle heiliges verhoor God. Abel se bloed roep uit vir wraak, Jesus se bloed tree in as ʼn gebed eens en vir altyd, gedurig vir vergiffenis vir sy verlostes as uitverkorenes. 

Rom 8:26  En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. 27  En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. 34  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jesus staan nie op sy knieë en bid nie, dit is volbring, die bloedoffer vir ons sonde, dit is ʼn ewige verbond in Sy bloed wat intree vir die gelowiges.

Gen_4:10  En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af. God sien die martelare, God luister na die bloed wat vergiet word, die siel wat beskadig word en aan God kom die wraak toe. Nie die god Islam nie, die god moet deur sy dienaar beskerm word. Is dit dan reg dat ons teen Islam wraak neem en oorlog maak, wat sal gebeur as ons die wang draai en toelaat dat God vir ons intree?

Col_1:20  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.

Wee die wat so ʼn offer verwerp. Die Basuine is vir diegene.

2Th_1:8  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. 

Dit is die wraak wat ons in Openbaring aanskou in die vreesaanjaende gesig van Johannes.

Rom 8:37  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. 

God het egter alles wat Satan ooit sal doen, aan bande gelê en begrens, Soos God vir Satan op die Kruis se kop verbrysel het, waar Satan gedink het was sy grootste oomblik van oorwinning, sy triomferende oorlog teen God – het hy homself vernietig en verdoem. Deurdat Jesus homself in die hande van Satan gegee het om God se wil te vervul deur sy vreeslike dood, Hy wie God was, die Seun van God, het die dood vernietig, en lewe in onsterflikheid aan die lig gebring. Dit is hoe God verordineer, nie deur krag nie maar deur swakheid; deur nederigheid en onderdanigheid. Dit is ewige liefde, en wysheid. Dit is lewe en lewe vir ewig, lewe MEER IN VOLHEID.